Tìm kiếm "Tea plantation"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Tea plantation

Công văn 5778/TC/TCT Thông tư 72/2003/TT-BTC Quyết định 85/2003/QĐ-TTg Quyết định 616/2003/QĐ-NHNN Quyết định 60/2003/QĐ-BTC Công văn 2072/TCT/CS Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Quyết định 75/2003/QĐ-BTC hợp tác xã phi nông nghiệp Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN Công văn 4099/TC/NSNN Quyết định 285/2003/QĐ-NHNN Quyết định 432/QĐ-TTg Thông tư 06/2003/TT-NHNN Quyết định 84/2003/QĐ-TTg Thông tư 56/2003/TT-BTC Thông tư 06/2003/TT-BXD Chỉ thị 07/2003/CT-TTg Quyết định 170/2003/QĐ-NHNN Thông tư 06/2003/TT-BKH Quyết định 98/2003/QĐ-TTg Thông tư 31/2003/TT-BTC Công văn 2302/TC/KBNN Chỉ thị 03/2003/CT-TTg Thông tư 02/2003/TT-BTP Quyết định 21/2003/QĐ-BTC Quyết định 25/2003/QĐ-BTC Công văn 2599/TC-HCSN Quyết định 131/2003/QĐ-NHNN Quyết định 25/2003/QĐ-TTg Thông tư 03/2003/TT-NHNN Quyết định 93/2003/QĐ-NHNN Thông tư 25/2003/TT-BTC Công văn 1349/TC-HCSN Thông tư 05/2003/TT-NHNN Nghị định 208/2003/QĐ-NHNN Quyết định 16/2003/QĐ-TTg Thông tư 09/2003/TT-BTC Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN Công văn 1082/TCHQ-KTTT Quyết định 69/2003/QĐ-NHNN Thông tư 02/2003/TT-BTC Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN Quyết định 42/2003/QĐ-NHNN Công văn 1902/TM-XNK Quyết định 180/2002/QĐ-TTg Công văn 79/TC/NSNN Công văn 512/TC-HCSN Quyết định 1433/2002/QĐ-NHNN Công văn 592/TC/VP Thông tư 117/2002/TT-BTC Quyết định 1405/2002/QĐ-NHNN Quyết định 165/2002/QĐ-BTC Quyết định 1145/2002/QĐ-NHNN Công văn 445/TC/VP Quyết định 187/2002/QĐ-TTg Quyết định 1020/2002/QĐ-NHNN Quyết định 110/2002/QĐ-BTC Thông tư 75/2002/TT-BTC Thông tư 74/2002/TT-BTC Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN Quyết định 131/2002/QĐ-TTg Thông tư 61/2002/TT-BTC Quyết định 547/2002/QĐ-NHNN Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN Quyết định 700/2002/QĐ-NHNN Quyết định 877/2002/QĐ-NHNN Quyết định 486/2002/QĐ-NHNN Quyết định 412/2002/QĐ-NHNN Quyết định 417/2002/QĐ-NHNN Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quyết định 150/2001/QĐ-BTC Quyết định 1603/2001/QĐ-NHNN Quyết định 171/2002/QĐ-NHNN Công văn 12725/TC-TCNH Thông tư 104/2001/TT-BTC Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT Quyết định 143/2001/QĐ-BTC Quyết định 62/2002/QĐ-NHNN Công văn 4779/TCT/NV5 Quyết định 1511/2001/QĐ-NHNN Quyết định 1498/2001/QĐ-NHNN Quyết định 1509/2001/QĐ-NHNN Quyết định 144/2001/QĐ-BTC Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN Quyết định 1506/2001/QĐ-NHNN Quyết định 1344/2001/NHNN Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN Thông tư 09/2001/TT-NHNN Quyết định 1247/2001/QĐ-NHNN Quyết định 1351/2001/QĐ-NHNN Quyết định 99/2001/QĐ-BTC Công văn 8149/TC-HCSN Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN Thông tư 07/2001/TT-NHNN Thông tư 66/2001/TT-BTC Công văn 7203/TC-TCT Quyết định 86/2001/QĐ-BTC Quyết định 128/2002/QĐ-NHNN Công văn 9031/TC-QLCS

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Quyết định 1269/2001/QĐ-NHNN, Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN, Quyết định 987/2001/QĐ-NHNN, Công văn 642/CP-KTTH, Thông tư 05/1997/TT-NHNN17, Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2, Thông tư 06/1997/TT-NHNN17, Nghị định số 16/CP, Thông tư 33-TC/TCT, Công văn 515/CV-NH7, Điều lệ mẫu Quỹ tín, bổ sung và sửa đổi, quỹ tín dụng nhân, Quyết định 324-QĐ/NH5, Quyết định 268/QĐ-NH21, chế độ thu sử dụng vốn, Thông tư liên tịch 15/TTLB-BC, hạn mức vay ngắn hạn, mức ký quỹ, Công văn 2454-TC/CĐKT, phê chuẩn điều lệ, Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT, Quyết định 363/QĐ-NH9, nguồn vốn vay lại, Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT, Nghị định 18/CP, hướng dẫn thông tin, Công văn 153/CV-NH2, Thông tư 34-TC/KBNN, Công văn 4112-TC/TCT, Nghị định 87/CP, Quyết định 343/QĐ-NH17, Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT, Thông tư 01TC/NSNN, văn bản luậtQuyết định 382/QĐ-NH7, Quyết định 383/QĐ-NH7, Quyết định 342/QĐ-NH17, Công văn 26/CV-NH1, Quyết định 367/QĐ-NH, Thông tư 80-TC/KBNN, Quyết định 208/QĐ-NH7, Quyết định 400-CT, hệ thống ngân hàng Nhà nước, kế toán chính sự nghiệp, Chỉ thị 43/TTg, Quyết định 04-NH/QĐ, Quyết định 262/QĐ-NH14, Quyết định 398-TTg, sử dụng chứng từ thanh toán, Quyết định 455/QĐ-NH7, Công văn 423/CV-VP, Thông tư 95TC/ĐT, Quyết định 1058a-TC/CĐKT, công trình thủy điện yaly, Công văn 1167/BXD-HĐXD, Công văn 4243/VPCP-QHQT, Quyết định 139/QĐ-NH1, biện pháp điều hành, séc du lịch, Chỉ thị số 790/TTg, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, công bố lãi suất, thông tư số 07/TT-NH1, Công văn 1152/BXD-HĐXD, Công văn 1230/BXD-HĐXD, Công văn 3882/VPCP-ĐMDN, Quyết định 185-QĐ/NH5, Công văn 869/TTg-ĐMDN, Quyết định 556/TTg, quỹ ngoại tệ, Quyết định số 196/QĐ-NH14, ban hành thể lệ tín dụng, ngân sách năm 1996, năm 1994, kế hoạch thu NSNN 1996, chống lạm phát trong năm 1996, Thông tư số 05/TT-NH5, Công văn 933/TTg-ĐMDN, Công văn 3621/VPCP-ĐMDN, Công văn 3785/VPCP-QHQT, quy chế phát hàng trái phiếu, Nghị định số 30/CP, Công văn 1845/LĐTBXH-LĐTL, quản lý nguồn vốn vay, Công văn 1844/LĐTBXH-LĐTL, Công văn 3517/VPCP-ĐMDN, bổ sung biện pháp, Tập đoàn Dầu khí VN, điều chỉnh giấy chứng nhận, ban hành chung, quy chế dịch vụ cầm cố, Công ty Xi măng Công Thanh, đính chính-bổ sung, núi pháo vica, dự án XDCB, chương trình Gắn kết, Công văn 3219/VPCP-ĐMDN, Đại sứ Phần Lan, Công văn 2426/VPCP-QHQT, hỗ trợ Intel, xếp hạng doanh nghiệp I, Công ty trách nhiệm hữu hạn Intertek, Công văn 2380/VPCP-ĐMD, Công văn 2353/VPCP-ĐMDN, hạ tầng Đà Nẵng, thủy lợi an giang, Công văn 954/LĐTBXH-LĐTL, chuyển Cảng Nha Trang, Công văn 1371/TCHQ-GSQL, Công văn 28/BXD-QLN, điều chỉnh hình thức sắp xếp, hướng dẫn chuyển tiếp, cổ phần hóa các đơn vị, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật, Công văn 1617/BCT-CNĐP, Quyết định 497/QĐ-BTC, giải đápđối thoại doanh nghiệp, Công văn 653/TCHQ-GSQL, Công văn 283/BXD-VLXD, hỗ trợ duy trì sản xuất, Công văn 910/TCHQ-GSQ, Công văn 1440/VPCP-ĐMDN, danh sách các tổ chức tư vấn, Công văn 2371/VPCP-ĐMDN, điều chỉnh quy hoạch đá vôi, các doanh nghiệp công nghiệp địa phương, tư vấn định giá đăng ký, nguyên liệu xi măng, chuyển khẩu xăng dầu, đề án chung, vướng mắc C/O cấp sau, chuyển đơn vị sự nghiệp, Công văn 206/LĐTBXH-TL, Công văn 123/LĐTBXH-TL, Công văn 3649/LĐTBXH-TL, Quyết định 283/2006/QĐ-TTg, Công văn 7225/TCHQ-KTTT, Thông tư 91/2006/TT-BTC, Công văn 3676/LĐTBXH-TL, Công văn 203/LDTBXH-TL, Chỉ thị 01/2007/CT-BXD, Quyết định 229/2006/QĐ-TTg, xếp công ty hạng I, Công văn 3301/TCT-PCCS, Quyết đinh 275/2006/QĐ-TTg, dịch vụ ngoài công lập, sản xuất ôtô JRD, Công văn 3387/TCT-DNK, cơ sở cung ứng, Quyết định 185/2006/QĐ-TTg, giải quyết bán hoá đơn, Quyết định 199/2006/QĐ-TTg, Công ty TNHH TM Hoàng Lê, trụ sở kinh doanh, Công văn 2509/LĐTBXH-TL, Công văn 2471/LĐTBXH-TL, Công văn 2819/LĐTBXH-TL, Thông tư 87/2006/TT-BTC, xếp doanh nghiệp hạng I, Công văn 1842/LĐTBXH-TL, Công văn 2514/TCT-THTK, Nghị định 52/2006/NĐ-CP, Công văn 3024/VPCP-ĐMDN, Quyết định 104/2006/QĐ-TTg, Công văn 4957/BKH-PTDN, Quyết định 100/2006/QĐ-TTg, Công văn 2402/LĐTBXH-TL, Quyết định 173/2006/QĐ-TTg, Công văn 9391/BTC-TCDN, Thông tư 95/2006/TT-BTC, Công văn 2426/TCHQ-GSQL, Công văn 2738/TCT-PCCS, Công văn 1390/TCT-DNK, tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Công văn 1181/LĐTBXH-TL, Chỉ thị 02/2006/CT-BXD, Công văn 745/TCHQ-GSQL, Quyết định 133/2006/QĐ-TTg, Tổng công ty Hải sản Biển Đông, Quyết định 06/2006/QĐ-TTg, Nghị định số 132/2005/NĐ-CP, Công văn 2957/TCT-DNNN, Công văn 2031/TCT-TTr, Quyết định 140/2006/QĐ-TTg, kê khai và quyết toán, giá bán xe hai bánh gắn máy, Công văn 898/TCHQ-KTTT, nhận GC, Công văn 983/BTC-TCDN, quỹ Trung ương, Quyết định 12/2006/QĐ-TTg, DN có vốn đầu tư NN, Công văn 1093/LĐTBXH-TL, quy trình 1166/QĐ-TCT, HT QLRR, Thông tư 29/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư 109/2005/TT-BTC, Nghị định 145/2005/NĐ-CP, Quyết định 227/2005/QĐ-TTg, thuê công ty nhà nước, Quyết định 298/2005/QĐ-TTg, Công văn 3116/TCHQ-GSQL, Quyết định 226/2005/QĐ-TTg, Quyết định 93/2005/QĐ-BNV, Công văn 5058/BKH-QLKTTƯ, Quyết định 208/2005/QĐ-TTg, Công văn 9325/BTC-TCDN, Quyết định 218/2005/QĐ-TTg, Quyết định 213/2005/QĐ-TTg, Quyết định 131/2005/QĐ-TTg, Quyết định 203/2005/QĐ-TTg, Quyết định 122/2005/QĐ-TTg, Quyết định 172/2005/QĐ-TTg, Quyết định 193/2005/QĐ-TTg, Quyết định 133/2005/QĐ-TTg, Quyết định 159/2005/QĐ-TTg, Công văn 2232/LĐTBXH/TL, Quyết định 115/2005/QĐ-TTg, Quyết định 528/QĐ-TTg, Quyết định 118/2005/QĐ-TTg, Quyết định 125/2005/QĐ-TTg, danh mục mã số, Tổng công ty Chè, chuyển giao chủ sở hữu, Quyết định 98/2005/QĐ-TTg, Quyết định 94/2005/QĐ-TTg, Quyết định 120/2005/QĐ-TTg, Quyết định 145/2005/QĐ-TTg, Quyết định 140/2005/QĐ-TTg, Nghị định 80/2005/NĐ-CP, Quyết định 77/2005/QĐ-TTg, Công văn 845/TTg-ĐMDN, Quyết định 85/2005/QĐ-TTg, Quyết định 101/2005/QĐ-TTg, Quyết định 180/2005/QĐ-TTg, Quyết định 78/2005/QĐ-TTg, Quyết định 96/2005/QĐ-TTg, Quyết định 93/2005/QĐ-TTg, Quyết định 128/2005/QĐ-TTg, Quyết định 102/2005/QĐ-TTg, Quyết định 175/2005/QĐ-TTg, Quyết định 95/2005/QĐ-TTg, Công văn 2471/TCHQ/KTTT, Quyết định 160/2005/QĐ-TTg, Công văn 4126/TC/TCDN, Công văn 1632/TCT/PCCS, Quyết định 111/2005/QĐ-TTg, Quyết định 157/2005/QĐ-TTg, Quyết định 116/2005/QĐ-TTg, phương án điều chỉnh, Quyết định 63/2005/QĐ-TTg, Quyết định 54/2005/QĐ-TTg, Đầu tư Chợ Lớn, Công văn 2818/TC/TCDN, Công văn 2499/TC-TCDN, Quyết định 23/2005/QĐ-TTg, Công văn 847/TCHQ/KTTT, Quyết định 217/2004/QĐ-TTg, Quyết định 22/2005/QĐ-TTg, Quyết định 29/2005/QĐ-TTg, Quyết định 24/2005/QĐ-TTg, Quyết định 13/2005/QĐ-TTg, Công văn 530/LĐTBXH-TL, Nghị định 203/2004/NĐ-CP, Công văn 2479/TC/CDN, Quyết định 47/2005/QĐ-TTg, Nghị định 187/2004/NĐ-CP, Quyết định 55/2004/QĐ-TTg, Quyết định 80/2004/QĐ-TTg, Nghị định 180/2004/NĐ-CP, Quyết định 84/2004/QĐ-TTg, Nghị định 125/2004/NĐ-CP, Thông tư 42/2004/TT-BTC, Nghị quyết 10/2004/NQ-CP, Nghị quyết 05/2004/NQ-CP, Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ, Thông tư 01/2005/TT-BTM, Công văn 105/QLLĐNN/TTLĐ, Thông tư 43/2004/TT-BTC, Quyết định 99/2004/QĐ-TTg, Quyết định 219/2003/QĐ-TTg, Công văn 345/TC/TCDN, Thông tư 03/2004/TT-BKH, Nghị định 207/2004/NĐ-CP, Nghị định 117/2003/NĐ-CP, Công văn 1230/CP-ĐMDN, Công văn 11712/TC/TCDN, Quyết định 28/2004/QĐ-TTg, Chỉ thị 18/2003/CT-TTg, Nghị định 116/2003/NĐ-CP, Thông tư 103/2003/TT-BTC, Chỉ thị 27/2003/CT-TTg, Công văn 1211/CP-ĐMDN, Quyết định 193/2003/QĐ-TTg, Công văn 1031/CP-ĐMDN, Quyết định 189/2003/QĐ-TTg, Quyết định 12/2005/QĐ-TTg, Quyết định 105/2003/QĐ-TTg, Công văn 6002/TC/TCDN, Chỉ thị 03/2003/CT-BXD, Quyết định 76/2003/QĐ-BTC, Công văn 1332/LĐTBXH-TL, Quyết định 88/2003/QĐ-TTg, Quyết định 104/2003/QĐ-TTg, Quyết định 113/2003/QĐ-TTg, Quyết định 76/2003/QĐ-TTg, Quyết định 74/2003/QĐ-TTg, Quyết định 103/2003/QĐ-TTg, Quyết định 97/2003/QĐ-TTg, Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH, Công văn 3780/TCHQ-GSQL, Nghị định 38/2003/NĐ-CP, Quyết định 72/2003/QĐ-TTg, Quyết định 66/2003/QĐ-TTg, Quyết định 12/2003/QĐ-TTg, Quyết định 73/2003/QĐ-TTg, Chỉ thị 08/2003/CT-TTg, Thông tư 80/2002/TT-BTC, Quyết định 94/2003/QĐ-TTg, Thông tư 66/2002/TT-BTC, Quyết định 56/2003/QĐ-TTg, Hướng dẫn 2035/TLĐ, Thông tư 31/2002/TT-BTC, Quyết định 86/2003/QĐ-TTg, Quyết định 60/2003/QĐ-TTg, Nghị định 37/2003/NĐ-CP, Chỉ thị 04/2002/CT-TTg, Quyết định 138/2001/QĐ-BTC, Chỉ thị 27/2001/CT-TTg, Quyết định 53/2003/QĐ-TTg, Công văn 429/CP-ĐMDN, Quyết định 85/2002/QĐ-BTC, Công văn 5055/TCT/CS, Nghị định 64/2002/NĐ-CP, Chỉ thị 22/2001/CT-TTg, Quyết định 128/2001/QĐ-TTg, Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN, Quyết định 150/2001/QĐ-TTg, Quyết định 47/2001/QĐ-BTC, Nghị định 03/2001/NĐ-CP, Công văn 350/CP-ĐMDN, của Bộ Tài chính về hướng, Nghị định 45/2000/NĐ-CP, Thông tư 110/2000/TT-BTC, Quyết định 167/2000/QĐ-BTC, Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH, Quyết định 121/2000/QĐ-TTg, Công văn 34/CP-ĐMDN, Thông tư 64/2001/TT-BTC, Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH, Quyết định 208/1999/QĐ-TTg, Quyết định 80/2000/QĐ-TTg, Quyết định 72/2000/QĐ-TTg, Công văn 04-KK/TW, Nghị định 73/2000/NĐ-CP, Quyết định 148/2000/QĐ-BTC, Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC, Quyết định 122/1999/QĐ-TTg, QQuyết định 208/2000/QĐ-BTC, Chỉ thị 15/1999/CT-TTg, Quyết định 177/1999/QĐ-TTg, Nghị định 22/1999/NĐ-CP, Quyết định 55/2000/QĐ-TTg, Thông tư 155/1998/TT-BTC, Thông tư 23/1999/TT-BTM, Quyết định 1161/1998/QĐ-BTC, Quyết định 703/QĐ-TTg, Thông tư 07/2000/TT-BLĐTBXH, Thông tư 130/1998/TT-BTC, Công văn 1310-TC/TCDN, Nghị định 44/1998/NĐ-CP, Thông tư 07/1998/TT-NHNN1, Quyết định 111/1998/QĐ-TTg, Quyết định 258/1998/QĐ-TTg, Công văn 1483-TC/QLCS, Quyết định 113/1998/QĐ-TTg, Quyết định 140/1998/QĐ-TTg, Nghị định 40/1998/NĐ-CP, Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT, Nghị định 08/1998/NĐ-CP, Thông tư 171/1998/TT-BTC, Thông tư 72/1998/TT-BTC, cấp vốn lưu động năm 1997, Chỉ thị 20/1998/CT-TTg, Công văn 681/CP-KTN, mua xe ô tô, Thông tư 43-TC/QLCS, Chỉ thị 658/TTg, Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT, Quyết định 253TTg, Thông tư 64-TC/TCDN, Quyết định 933/1997/QĐ-TTg, Công văn 6755/KTTH, hủ tướng Chính phủ, tạm hoãn thi hành, Thông tư 24/1998/TT-BTC, Công văn 1453/BXD-HTKT, quy định về hạn mức vốn, Thông tư 23/2009/TT-BXD, Điều 11 Nghị định 59/CP

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Tea plantation - 4 sao (17 lượt)