Tìm kiếm "Rollover condition"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Rollover condition

Số 203/2017/TT-BQP Thông tư số 59/2017 Quy định quyền hạn của cơ quan Sổ sung Thông tư 39/2014 Số 55/2017/TT-BTC Thông tư số 44/2017 Số 23/2017/TT-BTC Thông tư số 68/2017 Thông tư số 96/2017/TT-BTC Thiết bị thử tải 8E088 Số 52/2017/TT-BTC Số 63/2017/TT-BTC Số 50/2017/TT-BTC Thông tư số 17/2017/TT-BTTT Thông tư số 93/2017/TT-BTC Thông tư số 07/2017/TT-BTTT Trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước Quản lý lệ phí hàng hải Số 38/2017/TT-BTC Số 59/2017/TT-BTC Thông tư số 14/2017/TT-BTTT Thông tư số 03/2017/TT-BTTT Thông tư số 85/2017/TT-BTC Thông tư số 10/2017/TT-BTTT Số 68/2017/TT-BQP Số 44/2017/TT-BTC Đơn vị thực hiện công tác an toàn Bảo quản đặc biệt trong Quân đội Sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước Hệ thống áp lực xe bệ phóng 9P-117M Quy định chi tiết về quản lý ngân sách nhà nước Thông tư số 93/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT Sử dụng lệ phí hàng hải Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT Thông tư số 04/2017/TT-BNV Thông tư số 02/2017/TT-NHNN Thông tư số 85/2017 Số 96/2017/TT-BTC Số 07/2017/TT-BTTT Số 17/2017/TT-BTTT Thông tư số 02/2017/TT-BXD Quy định bảo quản vật chứng Bổ sung Thông tư 11/2016 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT Bổ sung Thông tư 120/2015 Số 10/2017/TT-BTTT Chi phí hồi hương cho thuyền viên Số 93/2017/TT-BTC Khung giá tính thuế tài nguyên Số 14/2017/TT-BTTT Số 03/2017/TT-BTTT Quản lý sử dụng nhà ở công vụ Thông tư số 04/2017/TT-BTP Số 85/2017/TT-BTC Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Số 02/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 06/2017/TT-BXD Số 01/2017/TT-BVHTTDL Số 04/2017/TT-BTNMT Thanh toán chi phí hồi hương Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại Nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng Số 02/2017/TT-NHNN Số 04/2017/TT-BNV Số 02/2017/TT-BXD Bổ sung Thông tư 250/2016 Mã bưu chính quốc gia Số 03/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư 219/2013 Số 01/2017/TT-VPCP Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT Số 05/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 19/2017/TT-BTNMT Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 10/2017/TT-BLDTBXH Số 04/2017/TT-BTP Chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản Thông tư số 18/2017/TT-BTNMT Thông tư số 17/2017/TT-BTNMT Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin Thông tư số 13/2017/TT-BTNMT Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 11/2017/TT-BGDDT Thanh toán của tổ chức tín dụng Thanh tra ngành Văn hóa Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng Thông tư số 12/2017/TT-BTNMT Số 07/2017/TT-BTNMT Thông tư số 22/2017/TT-BTNMT Quy định về mã bưu chính quốc gia Số 06/2017/TT-BXD Xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật Số 08/2017/TT-BLDTBXH An toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Thông tư số 21/2017/TT-BTNMT

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Số 10/2017/TT-BLDTBXH, Số 11/2017/TT-BNNPTNT, Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Số 19/2017/TT-BTNMT, Số 10/2017/TT-BNNPTNT, Số 18/2017/TT-BTNMT, Nghị định 34/2016, Số 13/2017/TT-BTNMT, Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Số 12/2017/TT-BNNPTNT, Số 17/2017/TT-BTNMT, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, Số 22/2017/TT-BTNMT, Số 12/2017/TT-BTNMT, Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Số 11/2017/TT-BGDDT, Nghị định 173/2016, Danh mục địa danh dân cư tỉnh Vĩnh Long, Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp, Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm ngành xây dựng, Danh mục địa danh dân cư tỉnh Tiền Giang, Quy định chuẩn về chuyên môn, Danh mục địa danh dân cư thành phố HCM, Số 21/2017/TT-BTNMT, Sản xuất giống và nuôi cá rô phi, Danh mục địa danh dân cư tỉnh An Giang, Danh mục địa danh dân cư tỉnh Kiên Giang, Sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, Số 31/2017/TT-BTNMT, Quy định về hủy bỏ bằng tốt nghiệp, Công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long, Công tác thành lập bản đồ phần đất liền, Danh mục địa sơn văn thủy văn, Công tác thành lập bản đồ tỉnh Tiền Giang, Danh mục địa danh dân cư tỉnh Trà Vinh, Bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang, Công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang, Công tác thành lập bản đồ tỉnh Trà Vinh, Thông tư số của bộ Tài nguyên và môi trường, Nội dung của công việc thiết kế, Thông tư liên tịch số 06/2016, Thông tư liên tịch số 06, Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNT, Quyết định số 12/2016, Số 06/2016/TTLT-BTP VKSNDTC-TANDTC, Thông tư số 12/2016, Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND, Số 12/2016/QĐ-UBND, Chỉ thị số 20/2016/CT-TTg, Thông tư số 78/2016/TT-BTC, Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, Thông báo số 48/TB-UBDT, Số 12/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư số 76/2016/TT-BTC, Quyết định số 43/2016, Chỉ thị số 20/2016, Kế hoạch số 789/KH-UBND, Hệ số điều chỉnh giá, Quyết định số 39/2016, Quyết định số 249/QĐ-UBND, Quyết định số 461/QĐ-UBND, Thông tin và truyền thông tỉnh Hòa Bình, Quyết định số 972/QĐ-UBND, Thông tư số 78/2016, Quyền hạn của hội đồng thú y các cấp, Thông báo số 48, Quyết định số 927/QĐ-TTg, Quyết định số 276a/QĐ-UBDT, Quy định khu vực bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương, Thông tư số 76/2016, Quyết định số 808, Quyết định số 935, Quyết định số 931/QĐ-TTg, Quyết định số 462, Số 43/2016/QĐ-UBND, Số 20/2016/CT-TTg, Kế hoạch số 789, Quyết định số 985, Biên chế của sở lao động - thương binh, Sử dụng hệ thống một cửa điện tử, Điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2016, Số 39/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 461, Quyết định số 972, Quyết định số 1130/QĐ-UBND, Quyết định số 1092/QĐ-UBND, Sở tài chính tỉnh Lạng Sơn, Số 78/2016/TT-BTC, Quyết định số 1046/QĐ-UBND, Quyết định số 927, Số 48/TB-UBDT, Quyết định số 936/QĐ-BTTTT, Chức năng của hội đồng thú y các cấp, Quyết định số 1011, Quyết định số 276a, Số 808/QĐ-UBND, Số 76/2016/TT-BTC, Cơ cấu tổ chức của sở lao động - thương binh, Quyết định số 982, Quyết định số 931, Số 462/QĐ-UBND, Số 935/QĐ-TTg, Số 249/QĐ-UBND, Số 461/QĐ-UBND, Số 985/QĐ-TTg, Ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, Quy chế quản lý hệ thống cửa điện tử, Số 789/KH-UBND, Quyết định số 1130, Chỉ thị số 20/2016/CT-UBND, Đính chính quyết định số 11/2016, Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, Số 972/QĐ-UBND, Quyết định số 1046, Quyết định số 936, Quyết định số 1092, Số 927/QĐ-TTg, Số 1011/QĐ-TTg, Đề án thành lập học viện dân tộc, Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND, Thu hồi quyết định số 359, Quyết định của tỉnh Bắc Kạn, Số 276a/QĐ-UBDT, Hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia, Số 982/QĐ-TTg, Số 931/QĐ-TTg, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, Hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng chống ma túy năm 2016, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016, Quyết định số 1239/QĐ-BTC, Thông báo số 110/2016/TB-VPCP, Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Việc ra nước ngoài của công chức, Bổ sung quyết định số 356, Số 1130/QĐ-UBND, Kế hoạch vay trả nợ của chính phủ, Quyết định số 38/2016, Quyết định số 1827/QĐ-UBND, Thành lập học viện dân tộc, Số 1092/QĐ-UBND, Số 1046/QĐ-UBND, Quyết định số 1457/QĐ-UBND, Số 936/QĐ-BTTTT, Quyết định số 1629/QĐ-UBND, Quyết định số 1663/QĐ-UBND, Quyết định số 359/QĐ-UBND, Quyết định số 1661/QĐ-UBND, Soạn thảo văn bản của chính phủ, Cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia, Phê duyệt kế hoạch phòng chống ma tuý, Hỗ trợ lương thực, Quyết định số 1487/QĐ-UBND, Triển khai hành động phòng chống ma tuý, Quyết định số 1669/QĐ-UBND, Quyết định số 1175, Thông báo số 110/2016, Số 38/2016/QĐ-UBND, Hạn mức vay nợ năm 2016, Ủy ban dân tộc và bộ tư pháp, Quản lý dự án đầu tư nguồn vốn, Quyết định số 1838/QĐ-UBND, Nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận, Đổ sung quyết định số 356, Quyết định số 1827, Quyết định số 1932/QĐ-UBND, Quyết định số 1828/QĐ-UBND, Công tác thúc đẩy phát triển IPv6, Số 1239/QĐ-BTC, Quyết định số 2226/QĐ-BCT, Quyết định số 1970/QĐ-BCA-C41, Quyết định số 1629, Quyết định số 1885/QĐ-UBND, Quyết định số 1663, Quyết định số 1457, Quyết định số 1487, Quyết định số 1661, Quyết định số 1837, Quyết định số 1669, Quyết định số 2397/QĐ-UBND, Quyết định số 1861, Số 1175/QĐ-UBND, Đầu tư nguồn vốn, Số 110/2016/TB-VPCP, Số 1629/QĐ-UBND, Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6, Số 1827/QĐ-UBND, Quyết định số 2491/QĐ-UBND, Quyết định số 1838, Nghị quyết số 35, Quyết định số 1970, Quyết định số 1885, Số 1661/QĐ-UBND, Số 1932/QĐ-UBND, Số 1487/QĐ-UBND, Quyết định số 2226, Số 1457/QĐ-UBND, Số 1837/QĐ-UBND, Số 1861/QĐ-UBND, Số 1663/QĐ-UBND, Số 1828/QĐ-UBND, Quyết định số 2397, Số 1669/QĐ-UBND, Số 1885/QĐ-UBND, Số 1970/QĐ-BCA-C41, Số 1838/QĐ-UBND, Thẩm quyền giải quyết của ủy ban, Cchương trình hành động của bộ tài chính, Quyết định số 2491, Phê duyệt mức thu học phí, Phê duyệt phân bổ giao kế hoạch kinh phí, Nghị quyết số 19/2016, Kế hoạch đào tạo công chức, Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Số 2397/QĐ-UBND, Phê duyệt phân bổ vốn, Số 2226/QĐ-BCT, Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY, Phê duyệt phương án trồng rừng, Số 2491/QĐ-UBND, Phê duyệt chương trình đối ngoại, Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 19, Bổ sung chính sách hỗ trợ, Thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp, Ban chỉ đạo 389 bộ công an, Bồi dưỡng cán bộ viên chức, Bổ giao kế hoạch kinh phí, Đề án tự chủ một phần kinh phí, Phê duyệt quy hoạch chung đô thị, Hệ thống văn bản điện tử, Chỉ thị số 4361, Quyết định của bộ công an, Kế hoạch cai nghiện, Tổ chức khai thác cá ngừ theo chuỗi, Xúc tiến đầu tư thương mại, Công nhận ban chấp hành hội đông y, Quy chế quản lý hệ thống văn bản điện tử, Số 4361/CT-BNN-TY, Quản lý sau cai nghiện ma túy, Tăng cường công tác thú y thủy sản, Công tác thú y thủy sản, Quy định giá cước, Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm, Cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông, Chính sách hỗ trợ khuyến khích, Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc, Phương pháp tính cước vận chuyển, Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy, Quyết định số 07/2015, Quy định hệ số điều chỉnh giá, Sử dụng hình thức hỏa táng, Bảng giá đất điều chỉnh, Quy định quản lý bãi đỗ xe, Sử dụng Phần mềm ứng dụng, Quy định tuyển chọn, Sử dụng tiền bảo vệ, Quy định việc phát ngôn, Quy chế tổ chức an toàn thực phẩm, Các loại đất trên địa bàn các huyện, Khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, Giao trực tiếp tổ chức, Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện, Quy chế quản lý phần mềm ứng dụng, Điều chỉnh giá đất năm 2017, Quản lý sử dụng nhà ở, Quyết định số 69/2014, Bãi bỏ Quyết định số 38/2013, Ban Dân tộc thành phố, Phương pháp đánh giá công tác dân vận, Thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch, Quy định chức năng sở GD&ĐT, Quy định về tiêu chí đánh giá công tác dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện, Đánh giá công tác dân vận, Bãi bỏ Quyết định số 57/2011, Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp, Quy định quy trình đầu tư, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Quy định chức năng của Sở Lao động-Thương binh, Tiêu chí chức danh đối với Trưởng, Chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới, Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế, Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, Nguồn nước tiếp nhận nước thải, Bãi bỏ Quyết định số 25/2013, Bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Quy định về tách thửa đất, Cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Quy định một số chính sách ưu đãi, Quy định phân vùng môi trường, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin, Quyết định số 19/2016, Quyết định số 309/2017/QĐ-UBND, Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, Nghị quyết số 46/2017/QĐ-CP, Nghị quyết số 48/2017/QĐ-CP, Nghị quyết số 30/2017/NQ-CP, Quy định chức năng của Sở Lao động, Tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua nhà, Quy định về quản lý giá, Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, Tách thửa đất trên địa bàn tỉnh, Hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, Tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng đơn vị, Nghị quyết số 34/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 74/2017/NQ-CP, Tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre, Sửa đổi Quyết định số 19/2016, Quyết định số 22/2014, Nghị quyết số 75/2017/NQ-CP, Quyết định số 309/2017, Sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, Quy định tiêu chí đối tượng được thuê nhà, Quản lý giá trên địa bàn tỉnh, Phó các đơn vị thuộc, Số 46/2017/QĐ-CP, Mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 84/2017/NQ-CP, Số 48/2017/QĐ-CP, Số 30/2017/NQ-CP, Số 309/2017/QĐ-UBND, Nghị quyết số 49/2017/QĐ-CP, Quản lý tạm thời một phần lòng đường, Số 34/2017/NQ-CP, Số 74/2017/NQ-CP, Số 75/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 106/2017/NQ-CP, Tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang, Nghị quyết số 112/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 61/2017/QĐ-CP, Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, Đất đai và 35 đề mục do Chính phủ ban hành, Nghị quyết số 111/2017/NQ-CP, Số 84/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 106/2017, Quy định chức năng thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 117/2017/NQ-CP, Số 49/2017/QĐ-CP, Số 106/2017/NQ-CP, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Số 61/2017/QĐ-CP, Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2017, Số 112/2017/NQ-CP, Số 111/2017/NQ-CP, Số 117/2017/NQ-CP, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017, Quản lý nhà nước của Bộ Công an, Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017, Chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp, Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2017, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2017, Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017, Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐTP, Số 01/2017/NQ-­HĐTP, Chính sách ưu đãi học sinh giỏi, Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, Tham gia đội tuyển HSG của tỉnh dự thi, Thủ tục tố tục dân sự, Ban hành về việc đặt tên đường, Mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND, Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản, Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp, Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường, Tổng thể phát triển thủy sản, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ, Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp, Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, Bãi bỏ nghị quyết số 90, Bãi bỏ nghị quyết số 16/2011, Đuy định mức giá dịch vụ khám bệnh, Mức thu học phí tại trường ĐH, Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn, Mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liệu, Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục, Quy chế hoạt động của hội đồng nhân dân, Bãi bỏ nghị quyết số 158/2014, Giá các loại đất định kỳ 5 năm, Công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh, Các cấp ngân sách ở địa phương, Kinh phí phục vụ nấu ăn, Sửa đổi một số khoản phí, Chính sách khuyến khích hộ gia đình, Hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước, Bãi bỏ nghị quyết số 317, Thời kỳ ổn định ngân sách, Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bổ sung phát triển giao thông vận tải, Định hướng phát triển đến năm 2030, Mức chi kinh phí ngân sách nhà nước, Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Hỗ trợ ổn định các điểm dân cư

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Rollover condition - 4 sao (17 lượt)