Tìm kiếm "Quyết định số 97/2005/QĐ-TTg"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Quyết định số 97/2005/QĐ-TTg

Including plant engineering Pathogen resistance MADS-box transcription factors ARACNe-based inference RNA-binding protein Cacao somatic embryogenesis Transfer RNAs Leucine-Rich Repeat receptor-like kinase VIII Pastinaca sativa Brassica rapa ssp. chinensis genes ZCCT2 gene Firefly luciferase Limit dextrinase inhibitor Haplotype interaction RNA metabolism Carbohydrate active enzymes Populus simonii Hybrid breeding programs Maize meiosis Curated microarray data Storage accumulation Renilla luciferase reporter genes 1-methoxy-indol-3-ylmethylglucosinolate Ubiquitylation process Regional association mapping Dickeya dadantii Glycolate pathway Aluminum toxicity Post-transcriptional modifications Sulfate limitation Tibetan wild barley Miscanthus sinensis Beta vulgaris ssp altissima Pre-exposing plants Olive cultivars Aluminum- activated citrate transporter Silique length High-affinity sulfate transporters Rhizospheric microbiome Uncoupling protein one Dehydration stress memory genes Miscanthus sacchariflorus Lineage specific expansion Olive trees Aminoaldehyde dehydrogenase Homeodomain-leucine zipper CaMBF1-overexpressing Arabidopsis plants Fruit aroma R2R3 MYB Adenosine-5′-triphosphate Sulfur metabolic Nicotiana alata Gametophyte development Multi-locus genotypes Cis regulatory elements Moderate water stress Yellow Stripe-Likes Nonsense-mediated decay Cell wall components Peach breeding programs Nicotiana species Arabidopsis aggravated Hibernating animals Synonymous substitution Gene retention MYB proteins S-RNase Grain chalkiness Carotenoid cleavage oxygenases Upland adaptation Enzyme subcellular location Quantity trait locus Multi-locus lineages Solidago altissima Aneuploid lines Chromosome integrity Orthologous sequences Arabidopsis AtHB7 Investigation methods White-belly Eurosta solidaginis Cellulose synthase genes 2HA seed line While cytokinins Transcriptome distance Nonsynonymous SNPs Tissue Na+ Nodulation specificity Heat injury Notched-belly mutants Adult plants Vaccinium macrocarpon Substantial equivalence Học chứng khoán nâng cao Tissue K+ Herbivore-damaged plant tissues Maternal corm Eliminating chalkiness Ethylene insensitivity Hypomorphic cop1-4 mutant

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Cranberry genome, GM plants, Tư duy nhà đầu tư, Selfing originating, Thiết kế thông gió công nghiệp, Robot bay, Kết cấu bê tông ứng lực, Công văn số 20/VPCP-KTTH, Cơ sở sinh hóa cây trà, hấp thụ ion, Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng, Cơ học chất lỏng ứng dụng, Công văn số 02/TCT-CS, Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở, Môi trường trong công trình xây dựng, Công văn số 13/TCHQ-TXNK, Công văn số 12/CT-TTHT, Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14, Tính Kết cấu bê tông ứng lực, Xích tải với băng kéo dây liền, Chưng cất hợp chất, Phát triển máy bay không người lái, Làm việc với file excel có chứa marcro, Hiều hòa không khí, Máy bay mô hình điều khiển tự động, Tỏa hơi nước, Xích tải tấm, Chọn thiết bị thông gió, Đặc tính thực vật của cây trà, Nguyên liệu chế biến thủy sản, Xích tải có gầu, Ngưng tụ hợp chất, Tiềm năng tiết kiện năng lượn, Phân tích hóa học nước, Công văn số 10/CT-TTHT, Toán ứng dụng trong kinh tế, Chưng cất nhiều bậc gián đoạn, Công văn số 31/TCT-TTKT, Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa, Cung cấp nguyên liệu, Trị giá hải quan linh kiện, Xích tải cào, Mô hình điều khiển tự động, Các điện ứng dụng, Hệ thống vận chuyển bằng khí ép Ejectơ, Thu hồi chất thải rắn, Hệ thống thổi cục bộ, Chỉ tiêu thiết kế mạng điện, Cửa sổ visua basic editor, Công văn số 24/TTg-NN, Công văn số 36/TANDTC-KHTC, Đo ánh sáng, Thành phần nguyên liệu thủy sản, Xích tải mang vật, Thành phần hóa học của búp trà, Chưng cất nhiều bậc liên tục, Khoản thu tài chính, Phân tích hóa học môi trường, Tiêu chuẩn mạng điện, Chưng cất ứng dụng trong công nghiệp, Dung dịch chất điện l, Phân tích hoạt động cung cấp, Kỹ thuật chế biến trà xanh, Tính cân bằng nhiệt ẩm, Công văn số 72/DP-DT, Nhập bù linh kiện lỗi, Thông gió chung cơ khí, Công văn số 70/CT-TTHT, Công văn số 76/CN-TĂCN, Điều khiển âm thanh, Ứng dụng IC định giờ 555, Thi công bê tông ứng lực trước căng sau, Chỉ tiêu thiết kế hệ thống điện, Bảo quả búp trà, Robot bay vỗ cánh, Công văn số 79/BYT-BH, Phương pháp thử nếm trà, Giám sát tại cửa khẩu, Tiêu chuẩn hệ thống điện, Mạch điện truyền thông, Bảo quản thực phẩm thủy sản, Đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg, Công văn số 146/TTg-NN, Hàng hóa nhập khẩu bù, Phương pháp Carrier, Công văn số 138/DP-DT, Công văn số 123/TTg-KGVX, Mạch quang điện tử, Thu hái búp trà, Ngân sách chi thường xuyên, Công văn số 191/QDNNVV-NVCV, Quy định tiêu chí dự án, Công văn số 121/HĐND-KTNS, Kiểm tra nguyên liệu thủy sản, Chuyển mục đích sử dụng đất, Đối tượng chịu thuế nhập khẩu, Đào tạo thí điểm, Công văn số 182/VPCP-CN, Kỳ họp thứ 9, Chương trình chuyển giao, Công văn số 216/TCHQ-GSQL, Quy hoạch ngành quốc gia, Quỹ Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, Khai sai mã loại, Quyết định 371/QĐ-TTg, Công văn số 183/TCT-CS, Lập quy hoạch ngành quốc gia, Quy chế cho vay gián tiếp, Công văn số 225/BTC-HCSN, Công văn số 203/VPCP-CN, Kiểm tra báo cáo quyết toán, Quy hoạch phát triển cảng hàng không, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, Dịch vụ quan trắc môi trường, Cán bộ quản lý dạy nghề, Công văn số 112/TCT-KK, Công văn số 176/TCT-DNNCN, Công văn số 180/VPCP-CN, Công văn số 231/CT-TTHT, Công văn số 255/VPCP-CN, Công văn số 118/HĐND-KTNS, Phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc, Công văn số 167/TTg-NN, Công văn số 276/VPCP-QHĐP, Công văn số 158/QLD-KD, Công văn số 189/CT-TTHT, Công văn số 185/TCT-CS, Đề án xây dựng cầu treo, Dự án đường tránh, Công văn số 182/TCT-CS, Công văn số 362/BYT-KCB, Công văn số 288/BHXH-QLT, Công văn số 324/TCT-CS, Văn bản số 9394/UBND-TH, Công văn số 385/BTC-QLG, Cơ sở cung cấp thuốc, Xây dựng cầu treo dân sinh, Công văn số 395/TCHQ-TXNK, Công văn số 326/TCT-CS, Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, Xử lý kiến nghị địa phương, Công điện 121/CĐ-TTg, Bộ chỉ số nước sạch nông thôn, Công văn số 419/CT-TTHT, Công văn số 442/TCT-CS, Công văn số 437/TCT-CS, Công văn số 432/BGDĐT-GDTC, Chỉ thị 05/CT-TTg, Kiểm tra đánh giá chất lượng nước, Hội nghị trực tuyến Chính phủ, Bảo tồn các khu đất ngập nước, Công văn số 470/TCT-CS, Lao động người nước ngoài, Danh mục cầu treo dân sinh, Công văn số 431/BGDĐT-GDTC, Hóa đơn tiền điện nước, Quản lý hoạt động thẩm định giá, Công văn số 484/VPCP-CN, Công văn số 483/TCT-CS, Công văn số 511/QLD-ĐK, Công ty Free Land, Công văn số 504/BHXH-VP, Công văn số 514/TCT-CS, Công văn số 447/LĐTBXH-VP, Công văn số 480/TCT-CS, Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, Công văn số 351/TCHQ-GSQL, Chấp hành quy định pháp luật, Công văn số 548/TCT-KK, Công văn số 551/TCT-KK, Công văn số 497/UBND-NĐ, Công văn số 544/UBND-VX, Kế hoạch tuyển sinh đại học, Công văn số 482/TCT-CS, Quyết định số 185/QĐ-BHXH, Công văn số 577/UBND-VX, Thời hạn thuê kho, Công văn số 525/VPCP-NN, Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND, Kéo dài thời gian tạm nghỉ học, Công văn số 536/VPCP-QHQT, Phương án điều chỉnh hoạt động dạy học, Công văn số 6287/VPCQCSĐT, Công văn số 587/TCHQ-GSQL, Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH, Đối tượng không chịu thuế GTGT, Công văn số 519/BYT-KCB, Thanh toán chậm trả, Công văn số 514/SGDĐT-VP, Công văn số 535/VPCP-QHĐP, Tờ trình số 471/TTr-GDĐT-VP, Đề án nâng cao hiệu quả ngành tôm, Đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND, Nhu cầu thuê kho, Điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, Công văn số 642/GDĐT-KHTC, Công văn số 613/TCT-CS, Cho học sinh đi học trở lại, Công văn số 697/TCHQ-GSQL, Xuất khẩu tài nguyên khoáng sản, Hệ thống ôn tập trực tuyến, Khu bảo tồn liên biên giới, Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Dự án Nhà máy điện mặt trời, Công văn số 10/HĐND-TH, Tiếp nhận bệnh nhân, Phát triển bền vững ngành tôm, Công văn số 698/CT-TTHT, Hoạt động xây trường học, Xuất khẩu quần áo bảo hộ, Hình thức dạy học, Công văn số 676/BTNMT-TCMT, Điểm giao nhận hàng hóa, Thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh, Quản lý khu bảo tồn liên biên giới, Công văn số 742/BYT-DP, Công văn số 725/CT-TTHT, Chẩn đoán bệnh viên đường hô hấp cấp, Đảm bảo an tòa sức khỏe học sinh, Công văn số 568/BYT-DP, Cân đối nguồn vốn, Công văn số 724/BCT-ĐL, Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế, Xây dựng lớp học thông minh, Nghị quyết số 101/2019/QH14, Công văn số 686/VPCP-QHQT, Quản lý chất thải, Công văn số 708/BTTTT-KHTC, Bảo tồn liên biên giới, Điểm giao nhận hàng ngoài Việt Nam, Quần áo bảo hộ trong y tế, Kiểm soát công dân, Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp, Công văn số 9498/BKH&ĐT-KTNN, Công văn số 737/TCHQ-GSQL, Công văn số 808/VPCP-KGVX, Dự án lưới điện, Mô hình trường học điện tử, Công văn số 721/CT-TTHT, Giá đất ở tại thị trấn, Công văn số 534/TCHQ-PC, Biện pháp quản lý chất thải, Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam, Công văn số 709/UBND-VX, Công văn số 801/CT-TTHT, Thủ tục xuất khẩu quần áo bảo hộ, Công văn số 747/CT-TTHT, Kiểm soát công dân Việt Nam, Công văn số 827/TCT-CS, Xác minh C/O mẫu D, Hướng dẫn thực hiện Công văn 808/VPCP-KGVX, Hệ thống học tập trực tuyến, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam, Công văn số 788/TCT-CS, Giải tỏa công suất, Công văn số 843/CT-TTHT, Kết quả xác minh C/O mẫu D, Công văn số 4185/TCT-CS, Công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, Điều khiển phương tiện vận tải, Công văn số 789/TCT-CS, Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, Đề án hỗ trợ báo chí, Công văn số 825/QLD-GT, Tính toán khả năng giải tỏa công suất, C/O bản điện tử, Chính phủ Lào, Công văn số 911/BYT-TDCT, Công văn số 750/CT-TTHT, Sử dụng ngân sách địa phương, Khử trùng phương tiện vận chuyển, Kê khai lại giá thuốc, Đào tạo đội ngũ y bác sĩ, Công văn số 938/TCHQ-TXNK, Công văn số 871/TCT-CS, Luật thuế giá trị gia tăng quy định, Công văn số 862/TCHQ-TXNK, Triển khai Quyết định 1893/QĐ-TTg, Doanh nghiệp sản xuất thuốc, Công văn số 941/VPCP-QHĐP, Sản phẩm Clinker xuất khẩu, Công văn số 872/TCT-CS, Công văn số 916/TCT-KK, Công văn số 999/CT-TTHT, Tiền thuê máy móc thiết bị, Chương trình phát triển y dược cổ truyền, Công văn số 997/CT-TTHT, Công văn số 947/CT-TTHT, Công văn số 1007/TCHQ-TXNK, Công văn số 1015/TCHQ-TXNK, Hàng biếu tặng, Công văn số 1042/TCHQ-TXNK, Xử lý nợ thuế doanh nghiệp, Phiên họp thứ 42, Chữ tiếng Việt không dấu, Chính sách thuế đối với quà tặng, Hoạt chất Oseltamivir, Phân loại ống lót trục, Y dược hiện đại, Nợ thuế doanh nghiệp, Nguyên liệu vật tư sau hỏa hoạn, Công văn số 696/CT-TTHT, Ống lót trục vòng bi, Công văn số 995/TCHQ-TXNK, Công văn số 1148/VPCP-QHQT, Công văn số 1253/TCHQ-TXNK, Công văn số 864/TCHQ-TXNK, Công văn số 1078/TCHQ-GSQL, Công văn số 1345/TCHQ-GSQL, Biểu thuế luỹ tiến, Nghị định số 07/2020/NĐ-CP, Công văn số 1088/TCHQ-TXNK, Công văn số 1254/CT-TTHT, Ống lót trên trục thẳng, Quyết định 155/QĐ-BTC, Mặt hàng rong biển, Thực hiện Nghị định 07/2020/NĐ-CP, Công văn số 1524/CT-TTHT, Hủy tờ khai hải quan, Que giấy dùng làm que tăm bông ngoáy tai, Miễn thuế theo Quyết định 155/QĐ-BTC, Ống lót chuyên dùng, Công văn số 1686/CT-TTHT, Công văn số 1521/VPCP-CN, Biên bản kiểm tra kho, Phân loại thống nhất rong biển, Tờ khai không xuất khẩu, Que tăm bông ngoáy tai, Quản lý nhập cảnh đối, Công văn số 1510/CT-TTHT, Công văn số 1727/QLD-ĐK, Công văn số 1502/CT-TTHT, Chuyên gia ADB, Khoản lãi tiền gửi tiết kiệm, Chính sách quản lý chuyên ngành, Công văn số 1350/TCHQ-TXNK, Rong biển tươi, Công văn số 1166/VPCP-CN, Tăm bông ngoáy tai, Chứ từ hải quan, Quyết định giấy đăng ký lưu hành thuốc, Công văn số 3214/CT-TTHT, Vốn đầu tư hạ tầng, Thủ tục cho thuê địa điểm kinh doanh, Công văn số 3342/CT-TTHT, Dự án cao tốc Bắc - Nam, Rong biển đông lạnh, Công văn số 3334/CT-TTHT, Công ty môi giới bảo hiểm Nam Á, Công văn số 3664/CT-TTHT, Công văn số 1573/VPCP-QHĐP, Hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, Hoạt động gia công hàng hóa, Rong biển đã rang, Công văn số 3207/CT-TTHT, Công văn số 3309/CT-TTHT, Công văn số 2113/CT-TTHT, Hệ bia bắn, Công văn số 2332/BTC-PC, Công văn số 1696/TTg-KGVX, Dự án đầu tư xây dựng cao tốc, Đối tượng được hoàn thuế, Chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 43, Hồ sơ khai lệ phí môn bài, Bia bắn thử nghiệm, Cao tốc Bắc - Nam, Phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, Công văn số 1967/CT-TTHT, Công văn số 97638/CT-TTHT, Công văn số 5289/TCT-CS, Công văn số 5204/TCT-CS, Công văn số 5252/TCT-CS, Chương trình THTK-CLP năm 2020, Vũ khí khí tài chuyên dùng, Công văn số 5202/TCT-CS, Công văn số 5255/TCT-CS, Công văn số 5399/TCT-CS, Công văn số 5253/TCT-CS, Công văn số 5375/TCT-CS, Công văn số 5559/TCT-KK, Chỉ tiêu tiết kiệm, Khoản thu duy tu, Chế tạo đạn chống tăng, Chỉ tiêu chống lãng phí, Duy tu hạ tầng, Số tiền thuê đất, Công văn số 6806/CT-TTHT, Công văn số 5236/TCT-CS, Công văn số 5467/TCT-KK, Sáp nhập địa bàn chính, Khu nông nghiệp công nghệ cao, Quản lý khi kinh tế, Số tiền thuê mặt nước, Công ty TNHH Hùng Anh Nhi, Công văn số 7598/TCHQ-GSQL, Đăng ký thuế khi sáp nhập, Công văn số 7653/CT-TTHT, Giảm tiền thuê mặt nước

Đánh giá
Quyết định số 97/2005/QĐ-TTg - 4 sao (17 lượt)