"Quyết định số 921/2001/QĐ-TCBĐ"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Quyết định số 921/2001/QĐ-TCBĐ

máy xới tay hai bánh không gắn động cơ Quyết định 0106/2003/QĐ-BTM tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 Công văn 424/TCHQ-GSQL Công văn 10889/TC/CSTC phê duyệt các chương trình Công văn 5216/TCHQ-KTTT hành danh mục mặt hàng Công văn 3161/TCHQ-GSQL Công văn 1867/TCHQ-GSQL kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ Công văn 1272/CV-KNKL-GSN thu chênh lệch giá hướng dẫn thực hiện Thông tư 16 Công văn 2568/TCHQ-GSQL Công văn 1863/TCHQ-GSQL Nghị định 11/2002/NĐ-CP thu chênh lệch giá bột bột PVC nhập khẩu các loại sản xuất từ nước ngoài Công văn 804/TCHQ-KTTT dán tem nhập khẩu nhập khẩu xe tải IFA nhập khẩu hàng hoá thức ăn Công văn 5124/CTHQ/KTTT Công văn 0580/TM-XNK tạm ngừng nhập khẩu đường giá bột PVC nhập khẩu Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ Công văn 1535/TCHQ-GSQL Công văn 5736/TCHQ-KTTT Công văn 5759/TCHQ-GSQL Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ Công văn 1158/CP-KTTH thủ tục xuất khập khẩu hàng hoá Quy chế tạm thời Tổng cục Hải quan và C/O Form O thu nợ từ Lào thuế nhập khẩu linh kiện hỗ trợ cà phê lô hàng cà phê nhập khẩu nhập khẩu phụ vụ hoạt động của ngành hải quan nhập khẩu linh kiện CKD cà phê xuất khẩu sau tạm trữ Thông tư 13/2001/TT-BYT Công văn 4308/TCHQ-GSQL Quyết định 71/2001/QĐ-BTC Công văn 4837-TC/TCT Thông tư 62/2001/TT-BTC Thông tư 62/2001/TT-BNN Công văn 2372-TM/CSTNTN Thông tư 09/2001/TT-BYT Công văn 2215/TCHQ-GSQL hướng dẫn thi hành việc đăng ký Công văn 2024/TCHQ-KTTT Công văn 2716/TCHQ-GSQL Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM Công văn 1520/TS-BVNL Thông tư 01/2001/TT-BCN Quyết định 229/2001/QĐ-BKH Công văn 1818/TCHQ-KTTT Thông tư 19/2001/TT-BTM quản lý và sử dụng mã số xuất nhập khẩu Quyết định 344/2001/QĐ-BTS Thông tư 02/2001/TT-BCN Quyết định 35/2001/QĐ-BTC văn bản 3458/TCHQ-VP Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM Quyết định 58/2001/QĐ/BNN-KNKL Thông tư 11/2001/TT-BTM hoạt động xuất khẩu-nhập khẩu Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM Thông tư 10/2001/TT-BTC Công văn 342/TC-TCDN Công văn 5997/TCHQ-GSQL Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ Công văn 2290/TCHQ-GSQL Công văn 4862/TCHQ-KTTT Công văn 3936/TM-XNK Thông tư 15/2000/TT-BTM Công văn 2628/TCHQ-KTTT Chỉ thị 22/2000/CT-TTg Công văn 3644/TM-XNK Công văn 308/TCHQ-GSQL Công văn 2767/TCHQ-GSQL Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ Công văn 2177-TM/XNK Công văn 2292-TM/XNK Thông tư 05/2000/TT-BCN Công văn 1751/TCHQ-GSQL Thông tư 05/2000/TT-BTM Thông tư 02/2000/TT-TCQH Công văn 2190/TM-XNK Công văn 1258/TCHQ-KTTT Thông tư 01/2000/TT-BCN Công văn 192/CP-KTTH Quyết định 224/2000/QĐ-BTS Quyết định 42/2000/QĐ-BTC Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Công văn 5442/TCHQ-KTTT, Công văn 5711/TCHQ-KTTT, Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM, Quyết định 1250/1999/QĐ-BTM, Quyết định 195/1999/QĐ-TTg, Chỉ thị 26/1999/CT-TTg, Quyết định 1021/1999/QĐ-BTM, Thông tư 92/1999/TT-BTC, Công văn 1153/TM-XNK, Công văn 2860/TM-XNK, Thông tư 01/2000/TT-BTC, Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH, Công văn 3093/TCHQ-KTTT, Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ, Công văn 1806-TM/ĐT, Quyết định 242/1999/QĐ-TTg, Công văn 2300/TM-ĐT, Công văn 364/CP-KTTH, Công văn 275/CP-KTTH, Công văn 880/TCHQ-KTTT, Công văn 4953/TCHQ-KTTT, Công văn 51/TCHQ-KTTT, Thông tư 05/1999/TT-BTM, Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ, Công văn 4908/TCHQ-GSQL, Thông tư 01/1999/TT-BTM, Thông tư 11/1998/TT-TCHQ, Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ, Quyết định 40/1999/QĐ-BTC, Quyết định 251/1998/QĐ-TTg, Quyết định 136/1998/QĐ-TTg, Quyết định 1124/1998/QĐ-BTC, Thông tư 08/1998/TT-TCHQ, Thông tư 19/1998/TT-BTM, Công văn 3782-TM/QLTT, Công văn 3706/TCHQ-KTTT, Công văn 4193/TM-XNK, Thông tư liên tịch 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ, Công văn 1657/TM-XNK, Công văn 220/TCHQ-GSQL, Thông tư 148/1998/TT-BTC, Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ, Thông tư 82/1997/TT-BTC, Công văn 406-TCHQ/KTTT, Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg, Công văn 3642/GSQL, Quyết định 516-TC/QĐ/TCT, Thông tư liên tịch 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ, Công văn 4170-TC/TCT, Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ, Quyết định 297/1998/QĐ-BTC, Thông tư 42/TCHQ-GSQL, Công văn 4043/GSQL, Công văn 5234/1997/QLTT, Quyết định 86/QĐ-TCHQ, Công văn 4043-TC/TCT, Thông tư 01/TM-XNK, Thông báo 5071-TM/XNK, Quyết định 2997/NN-PTLN-QĐ, Thông tư 52-TC/TCT, Công văn 3658/TCHQ-GSQL, Công văn 1094/TCHQ-GSQL, Quyết định 1370/BYT-QĐ, Công văn 1238-TCHQ-GSQL, Công văn 7681/TM-XNK, Công văn 1093/TCHQ-GSQL, Thông tư 04/1998/TT-BTM, Thông tư 6-TM/XNK, Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ, Quyết định 126-TCHQ/QĐ, Thông tư 190/TCHQ-GSQL, Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL, Nghị định 33-CP, Thông tư 01-TM/TCHQ, Quyết định 920-TC/QĐ/TCT, Công văn 356/VPUB, Thông tư 02-TM/XNK, quản lý giấy phép xuất khẩu, Công văn 1301-TM/ĐT, Quyết định số 78-TTg, Thông tư 127/2009/TT-BTC, Công văn 9011-TM/XNK, Công văn 458/TCHQ-GSQL, Nghị định 200-CP, Công văn 936/TTg-QHQT, Công văn 395/GSQL, Thông tư 131/TCHQ-GSQL, Công văn 961/TTg-QHQT, Hội đồng Chính phủ, Công văn 208/TCHQ-GSQL, Quyết định 244/TCHQ-GSQL, danh mục ODA không hoàn lại, ngân sách nhà nước năm 2010, danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ, Công văn 957/TTg-KTTH, Công văn 5160/KTTH, Công văn 956/TTg-KTTH, Chương trình cấp nước, Quỹ Toàn cầu, Nghị định 52/2009/NĐ-CP, Công văn 188/BTP-KHTC, biện pháp tăng xuất khẩu, Công văn 3896/VPCP-KTN, Quyết định 555/TM-XNK, Công văn 777/TTg-QHQT, Công văn 4245/NHNN-VP, Chỉ thị 01/CT-NHNN, Quyết định 1458/QĐ-BGTVT, Thông tư 103/2009/TT-BTC, đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Công văn 770/TTg-QHQT, Henry Jackson Foundation, Thông tư 94/2009/TT-BTC, xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc, Thông tư 88/2009/TT-BTC, quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Tái thiết và Phát triển (IBRD), Công văn 3472/VPCP-QHQT, Công văn 2675/VPCP-KTTH, Hiệp định khung về việc trợ không hoàn lại với phía Hàn Quốc, Quyết định 63/2009/QĐ-TTg, Công văn 2427/VPCP-QHQT, Công văn 2520/VPCP-KTTH, Công văn 5538/BTC-ĐT, Tổ Công tác liên ngành, Thông báo 148/TB-VPCP, Công văn 2083/BGTVT-TC, Dự án nhũ tương nhựa đường, Dự án Đài truyền hình Hà Giang, Thông tư số 117/2008/TT-BTC, Công văn 517/TTg-QHQT, Công văn 441/TTg-QHQT, Công văn 29/BXD-QLN, gia hạn rút vốn Dự án, ILO, Công văn 4217/NHNN-VP, Công văn 2007/VPCP-QHQT, Công văn 2275/VPCP-KTTH, danh mục dự án do ILO tài trợ, Thông báo 86/TB-NHNN, Thông báo 97/TB-NHNN, Công văn 292/BXD-KTDT, Quỹ phát triển nhà tỉnh Đắc Lắk, Công văn 1183/NHNN-KCKT, dự án hợp tác kinh tế, Công văn 1176/TCHQ-KTTT, Quyết định 60/2009/QĐ-TTg, Công văn 2271/NHNN-QLNH, Công văn 440/TTg-QHQT, quản lý và sử dụng ODA, Cơ quan điều tiết điện lực, Hiệp định vay tín dụng, Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg, Quyết định 295/QĐ-BGTVT, Tổ công tác đặc biệt của Thống đốc ngân hàng nhà nước, ốn đầu tư xây dựng công trình, hạch toán hỗ trợ lãi suất năm 2009, ATM lưu động, Thông tư 26/2009/TT-BTC, Công văn 358/TTg-QHQT, Công văn 272/BGTVT-TC, Công văn 1942/VPCP-ĐP, chương trình hợp tác, quyết toán bù lỗ kinh doanh, Công văn 8854/VPCP-ĐMDN, VVOB, Thông báo 105/TB-VPCP, Quyết định 390/QĐ-TTg, Công văn 1170/LĐTBXH-LĐTL, Thông tư 34/2008/TT-BTC, Công văn 1402/LĐTBXH-LĐTL, Quyết định 545/QĐ-BTC, Công văn 582/TTg-ĐMDN, Công văn 3520/BGDĐT-KHTC, Công văn 4755/BTC-HCSN, Quyết định 504/QĐ-NHNN, Chỉ thị 02/2008/CT-NHNN, Quyết định 05/2008/QĐ-NHNN, Quyết định 92/QĐ-TTg, Công văn 392/LĐTBXH-TL, Công văn 489/VPCP-ĐMDN, Công văn 305/TTg-ĐMDN, Quyết định 10/2008/QĐ-BTC, Công văn 457/VPCP-KTTH, Nghị đinh 05/2008/NĐ-CP, Quyết định 07/2008/QĐ-BTC, Quyết định 103/2007/QĐ-BTC, Quyết định 105/2007/QĐ-BTC, Quyết định 42/2007/QĐ-NHNN, Thông báo 266/TB-VPCP, Quyết định 175/2007/QĐ-TTg, Quyết định 303/QĐ-TTg, Quyết định 3039/QĐ-NHNN, Công văn 1142/TTg-KTTH, Quyết định 91/2007/QĐ-UBND, Công văn 102/TTg-NN, Công văn 402/BXD-KTTC, Công văn 4419/BLĐTBXH-TCDN, Công văn 5968/VPCP-KTTH, Quyết định 13/2008/QĐ-TTg, Thông tư 07/2007/TT-NHNN, Quyết định 176/2007/QĐ-TTg, Quyết định 161/2007/QĐ-TTg, Thông tư 128/2007/TT-BTC, Thông tư 135/2007/TT-BTC, Công văn 4760/TCT-CS, Công văn 15874/BTC-ĐT, Quyết định 90/2007/QĐ-BTC, Quyết định 128/2007/QĐ-TTg, Công văn 6526/VPCP-TTBC, Công văn 4879/VPCP-CN, Công văn 1732/BTC-TCT, Thông báo 203/TB-VPCP, Công văn 1067/TTg-KTTH, Công văn 3783/VPCP-ĐMDN, Nghị định 142/2007/NĐ-CP, Quyết định 1289/QĐ-TTg, Quyết định 88/2007/QĐ-BTC, Nghị quyết 08/2007/NQ-QH12, Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN, Thông tư 107/2007/TT-BTC, Thông tư 118/2007/TT-BTC, Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN, Công văn 4769/TCT-CS, yết định 79/2007/QĐ-BTC, Quyết định 75/2007/QĐ-BTC, Thông tư 64/2007/TT-BTC, Quyết định 144/2007/QĐ-TTg, Quyết định 1524/QĐ-TTg, Công văn 3769/TCT-CS, Công văn 4895/VPCP-KTTH, Chỉ thị 21/2007/CT-TTg, Công văn 3934/TCT-CS, Thông tư 111/2007/TT-BTC, Công văn 1243/TTg-KTTH, Quyết định 105/2007/QĐ-TTg, Thông tư 73/2007/TT-BTC, Công văn 3939/TCT-CS, Công văn 1732/TCT-PCCS, Công văn 2081/VPCP-NN, Công văn 1301/TCT-PCCS, Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN, tuyến dân cư, Công văn 1445/NHNN-KTTC, Quyết định 11/2007/QĐ-BTC, Nghị định 30/2007/NĐ-CP, Công văn 997/VPCP-KTTH, Công văn 1023/BTC-TCNH, Thông báo 03/TB-VPCP, kinh doanh xổ số, Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN, Quyết định 75/2006/QĐ-BTC, Quy chế mua, Thông tư 10/2007/TT-BTC, Công văn 3993/TCT-ĐTNN, Quyết định 219/2006/QĐ-TTg, Thông tư 110/2006/TT-BTC, Quyết định số 41/2006/QĐ-NHNN, Nghị định 151/2006/NĐ-CP, Thông tư 73/2006/TT-BTC, Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg, Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN, Thông tư 07/2006/TT-NHNN, Quỹ thi đua, Quyết định 42/2006/QĐ-NHNN, Công văn 9468/BTC-HCSN, Thông tư 06/2006/TT-NHNN, Thông tư 53/2006/TT-BTC, Quy chế lưu ký, Quyết định 112/2006/QĐ-TTg, Quyết định 171/2006/QĐ-TTg, biên chế dự bị, Nghị định 22/2006/NĐ-CP, Thông tư 02/2006/TT-NHNN, Quyết định 07/2006/QĐ-BTC, Công văn 5053/BTC-TCDN, Quyết định 25/2006/QĐ-BTC, mã số danh mục chương trình, công tác cổ phần hoá, Công văn 497/NHNN-QLNH3, Nghị định 131/2005/NĐ-CP, Công văn 476/BTC-TCHQ, Công văn 16905/BTC-TCHQ, Nghị định 07/2006/NĐ-CP, Quyết định 100/2005/QĐ-BTC, xác nhận hàng nhập khẩu, bốn chuẩn mực, Thông tư 93/2005/TT-BTC, Nghị định số 146/2005/NĐ-CP, Quyết định 1710/2005/QĐ-NHNN, kế toán Việt Nam (đợt 5), Thông tư số 60/2004/TT-BTC, Chế độ quyết toán, Quyết định 2548/QĐ/BTC, Quyết định 101/2005/QĐ-BTC, Quyết định 63/2005/QĐ-BTC, Công văn 14700/BTC-CĐKT, Công văn 14706/BTC-TCĐN, Nghị định số 63/1998/NĐ-CP, bốn chuẩn mực kiểm toán, Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN, Thông tư 06/2005/TT-NHNN, Công văn 2862/TCT-TS, Công văn 9650/BTC/TCDN, thông tư 91/TT-BTC, sửa đổi khoản a và b Điều 1, Nghị định 16/2001/NĐ-CP, Thông tư 72/2005/TT-BTC, Thông tư 31/2005/TT-BTC, Thông tư 120/2004/TT-BTC, Quyết định 211/2004/QĐ-TTg, Quyết định 12/2005/QĐ-BTC, Quyết định 197/2004/QĐ-TTg, Công văn 15640/TC-VP, Quyết định 03/2005/QĐ-BTC, Thông tư 49/2005/TT-BTC, Thông tư 111/2004/TT-BTC, Quyết định 180/2005/QĐ-NHNN, Công văn 15641/TC-VP, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định, Công văn 15642/TC-PC, Thông tư số 32/2004/TT-BTC, Quyết định 59/2005/QĐ-TTg, Nghị định 202/2004/NĐ-CP, ban hành và công bố sáu (06), phê duyệt Định hướng phát triển tài chính, Nghị định số 185/2004/NĐ-CP, Quy chế ban hành văn bản, hướng dẫn tạm ứng, ban hành và công bố sáu chuẩn mực, Nghị định 185/2004/NĐ-CP, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4), tài chính Việt Nam đến năm 2010, Thông tư 97/2004/TT-BTC, Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN, Thông tư 75/2004/TT-BTC, tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Thông tư 51/2004/TT-BTC, vốn Kho bạc Nhà nước, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6), Quyết định 41/2004/QĐ-BTC, Công văn 4990/TC-CĐKT, Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN, Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN, Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN, ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ, Quyết định 400/2004/QĐ-NHNN, Thông tư 37/2004/TT-BTC, Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN, Thông tư 40/2004/TT-BTC, Nghị định số 123/2004/NĐ-CP, giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, Quy chế hoạt động thông tin tín dụng, trái phiếu ra công chúng, Công văn số 17/TC/NSNN, Quy chế tiêu huỷ tiền, ban hành Quy chế tài chính, cho vay đối với người lao động, Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN, doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động, Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC, xếp loại các Ngân hàng, Thông tư số 111/1999/TT-BTC, Thông tư 17/2004/TT-BTC, Thông tư 114/2003/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính, Thông tư 97/2000/TT-BTC, Thông tư 117/2003/TT-BTC, Công văn 1140/NHNN-CSTT, Quyết định 130/2003/QĐ-TTg, Quyết định 1085/2003/QĐ-NHNN, Quyết định 1012/2003/QĐ-NHNN, Quyết định 696/2003/QĐ-NHNN, Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN, Quyết định 156/2003/QĐ-BTC, Quyết định 1127/QĐ-NHNN, Quyết định 544/2003/QĐ-NHNN, Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN, Quyết định 109/2003/QĐ-TTg, Thông tư 01/2004/TT-NHNN, Thông tư 61/2003/TT-BTC, Thông tư 58/2003/TT-BTC, Thông tư 48/2003/TT-BTC, Quyết định 78/2003/QĐ-BTC, Thông tư 47/2003/TT-BTC, Quyết định 667/2003/QĐ-NHNN, Nghị định 52/2003/NĐ-CP, Thông tư 65/2003/TT-BTC, Quyết định số 1197/QĐ-TTg, Công văn 5778/TC/TCT, Thông tư 72/2003/TT-BTC, Quyết định 85/2003/QĐ-TTg, Quyết định 616/2003/QĐ-NHNN, Quyết định 60/2003/QĐ-BTC, Công văn 2072/TCT/CS, Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN, Quyết định 75/2003/QĐ-BTC, hợp tác xã phi nông nghiệp, Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Quyết định số 921/2001/QĐ-TCBĐ - 4 sao (17 lượt)