Tìm kiếm "Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg

Nghiên cứu Marketing xanh Chiến lược xúc tiến Thu thập thông tin marketing Bài giảng Quản trị Marketing bài 1 Vai trò marketing ngân hàng Văn hóa kinh doanh Việt Nam Lý thuyết Marketing xanh Quyền bí mật kinh doanh Ý nghĩa của thông tin Phân đoạn thị trường mục tiêu Tiến trình xúc tiến Mô hình quản trị marketing Phân tích yêu cầu hệ thống thông tin Văn hóa kinh doanh quốc tế Cải cách khu vực công Kinh tế Châu Á Tìm hiểu quản trị Marketing Vận dụng Marketing xanh Văn bản hợp đồng Quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng Thành công trong kinh tế Châu Á Công cụ xúc tiến kinh tế Fulbright Đo lường thị trường Tình huống văn hóa kinh doanh Nghiên cứu định tính Marketing xanh Quan điểm của marketing Tìm hiểu kinh tế Châu Á Giao dịch kinh doanh hoạch định thương mại Mô hình PBB Hợp đồng thương mại điện tử Môi trường quản trị chiến lược Đàm phán đa văn hóa Mô hình quản lý ngân sách Phân khúc thị trường ngân hàng Quản trị Marketing Chương 1 Phân loại thông tin Nghiên cứu kinh tế Châu Á Nguyên lý giao dịch kinh doanh Thực hiện chiến lược nền móng kinh doanh nghệ thuật lãnh đạo công ty Sự trao đổi là gì Đơn vị sự nghiệp công lập Banking Marketing Chiến lược khác biệt và định vị vận chuyển hàng hóa Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử Tìm hiểu chiến lược kinh doanh Điều chính chiến lược Quan điểm định hướng kinh doanh Kỹ năng giao tiếp đa phương Quản trị sản phẩm theo chu kỳ sống Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp Nghệ thuật quản lý kinh doanh Định vị thị trường mục tiêu Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp Sản phẩm và dịch vụ marketing các yếu tố văn hóa Phân tích môi trườ Phân loại hợp đồng thương mại Lễ nghi trong giao dịch Cấp độ chiến lược kinh doanh quốc tế Tính cách doanh nghiệp Bài giảng Quản trị marketing chương 1 Quản trị các nỗ lực Marketing Yếu tố tác động Marketing Bài giảng Quản trị marketing chương 5 Giai đoạn đàm phán Văn hóa giao dịch kinh doanh Loại hình Marketing Bí quyết đầu tư văn hóa và thái độ Thị trường tổ chức gương mặt doanh nhân Tình huống Marketing Qui trình quản trị chiến lược Nghệ thuật mưu lợi Dự báo cầu thị trường Môi trường chính trị pháp luật văn hóa và quản trị chiến lược. quản trị kinh doanh quốc tế Ký kết hợp đồng Kết quả hoạt động sản xuất Marketing với doanh nghiệp Chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất Quyết định sản phẩm Thị trường và cạnh tranh Ảnh hưởng kết quả sản xuất Giải pháp an toàn thương mại điện tử International business international business managementmanagement Cơ sở xã hội của marketing Marketing căn bản Chương 6 maketing Chính sách sản phẩm trong marketing Lịch sử PR Phạm vi công tác bảo trì Mô hình quản lý chiến lược Chương 6 Chiêu thị bài giảng Lịch sử PR

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Văn hóa và quản trị chiến lược, Bài giảng thương mại điện tử chương 6, Phân tích vốn lưu động, maketing thương mại điện tử, Nhập môn về marketing, Bản chất của chiêu thị, tài liệu Lịch sử PR, Bài giải phân tích hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý, Quá trình truyền tin, bài giảng Quản lý Chuỗi Cung ứng, bài học cho doanh nghiệp, Chiến lược Marketing Mix quốc tế, điều doanh nghiệp cần biết, nhãn hiệu, Bài giảng Chiến lược Marketing Mix quốc tế, Marketing mix 4Ps, kinh nghiệm cho doanh nghiệp, Chiến dịch phân phối, Chiến lược giá sản phẩm quốc tế, Bài giảng kinh doanh quốc tế chương 4, Luật pháp trong thương mại điện tử, Khách hàng trên Internet, Phân tích môi trường khách hàng, Chính sách thay đổi giá, Vai trò văn hóa doanh nghiệp, Bài giảng quản trị chiến lược chương 1, Chiến lược phân phối sản phẩm quốc tế, Bài giảng quản trị marketing chương 6, đàm phán, Phân tích sản xuất kinh doanh, Marketing căn bản Chương 3, Thực thi marketing, Quyết định phát triển sản phẩm mới, Tiếp cận khách hàng trên Internet, Kế hoạch hoá Marketing quốc tế, Văn hóa Tâm Việt, Phân tích sử dụng lao động, Chu kỳ sống của sản phẩm, Chức năng của thị trường, bí kíp đàm phán, Chiến lược xúc tiến sản phẩm quốc tế, Phân tích sử dụng tài sản cố định, Chương 3 Sản phẩm, Pháp luật thương mại điện tử, Cán cân thanh toán quốc gia, Database Marketing, Đâu là tên miền, Trách nhiệm của các nhà quản trị, Nhà phân phối trung gian, Trình tự kế hoạch hoá, kinh nghiệm đàm phán, Bài giảng Quản trị marketing chương 3, Chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh, Đạo đức thương mại điện tử, Vai trò của văn hóa, Nhiệm vụ của quản trị chiến lược, Dạng kênh phân phối, Vòng đời sản phẩm quốc tế, Nghiên cứu chu kỳ sản phẩm, Yếu tố thương hiệu, Cán cân thanh tóa, Kiểm tra kế hoạch hoá, Nâng cao vai trò tương tác với khách hàng, Quyết định thương mại điện tử, Khái niệm về Marketing, kinh nghiệm khởi nghiệp, Khai thác nguồn hàng, Tổng quan về quản trị chiến lược, Bao bì và thương hiệu sản phẩm, Đo lường thương hiệu, bài học khởi nghiệp, bài học đổi mới từ apple, Vai trò của một nhà quản lý, Chiến lược giá căn bản, kiến thức lãnh đạo, Nhận biết văn hóa doanh nghiệp, chiến lược sản phẩm và dịch vụ, Sự co giãn giá theo nhu cầu, xu hướng kinh doanh, Vai trò quản trị chiến lược, hãng apple, nghanh quảng cáo, Tiếp nhận giải pháp cải thiện, Vấn đề trong văn hóa doanh nghiệp, Kiến tạo thương hiệu, Các hệ thống kênh, Các kiểu bố trí mặt bằng, Các dạng văn hóa doanh nghiệp, Bài toán cực đại, bí kíp khi quảng cáo, thành công của apple, Phương pháp thâm nhập thị trường thế giới, Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, Thành phần của Marketing mix, Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Scholz, Steve Jobs, Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế, Bố trí theo sản phẩm, Truyền thông thương hiệu, Quảng cáo và quảng bá, Bài giảng Quản trị marketing chương 7, Tổ chức thực hiện chiến lược, Kế hoạch hóa chiến lược Marketing, Nhà quản trị chiến lược, Phân nhóm các nước theo văn hóa, Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Daft, Đề thi kết thúc học phần, đề cương môn quản trị kinh doanh, Bố trí theo chức năng, kinh nghiệm truyền thông, Các cấp quản trị chiến lược, Chiến lược dự định, định hướng doanh nghiệp, Xây dựng chiến lược thương hiệu, Qui trình quản trị thương hiệu, Quy trình kế hoạch hóa, Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Sethia, Chiến lược phát sinh, Thị trường khách hàng, Hợp đồng Franchising, Đào tạo nguồn nhân, Đại cương về quản trị chiến lược, Giá trị hữu quan, Vai trò Giám đốc Công nghệ, sách hay cho kinh doanh, Định vị văn hóa kinh doanh, SMS Marketing 2014, Hoạch định ngân sách thương hiệu, Vòng đời sản phẩm, Nội dung của quản trị chiến lược, kỹ thuật PR truyền thông, Vai trò phân tích công việc, mẹo hay cho quảng cáo, Quản trị nguồn nhân lực Quản trị học tổ chức, bí quyết thương mại, Mobile marketing 2014, Tổng quan thương hiệu, Vai trò, Chiến lược quản lý thương hiệu, Chương 5 Phân phối, Nghiên cứu quan hệ công chúng, Đánh giá quan hệ công chúng, Kiểm tra theo chuỗi đặc thù, Chiến lược SMS Marketing, Kỹ thuật phân tích định hướng chiến lược, Strategic management, Chiến lược quản trị thương hiệu, Mục tiêu phân tích công việc, Quy trình SMS Marketing, Cấu trúc phân phối, Môi trường marekting, Truyền tải, Vai trò quan hệ công chúng, Thông Điệp, Phương pháp phân tích chiến lược, kĩ năng bán hàng, Đáp án marketing căn bản, Quảng cáo tin nhắn, Xúc tiến quảng bá thương hiệu, Thực thi giao tiếp, Lựa chọn được cấu trúc kênh, Tài liệu SMS Marketing 2014, sứ giả thương hiệu, Quan hệ báo chí, bài học thương hiệu, nghệ thuật quảng cáo, Xu hướng SMS Marketing, sử dụng PR, Đề thi thực hành môn Mạng Internet TMĐT, Phân loại của quản trị chiến lược, bí kíp cho thương hiệu, Quảng bá hình ảnh thương hiệu, Vai trò của chiến lược, Quá trình quản trị thương hiệu, Đề thi môn Mạng Internet và TMĐT, quản lý dự án doanh nghiệp, Mạng Internet và TMĐT, Đề thi thực hành trường đại học Marketing, Lý thuyết kinh doanh quốc tế, Bài tập Truyền thông kinh doanh, câu trả lời phỏng vấn, nguyên tắc OCED, Thuật ngữ cơ bản của quản trị chiến lược, Đề thi thực hành đề số 4, hướng dẫn chung, kỹ thuật marketing, Đề thi thực hành đề số 10, Ôn tập Truyền thông kinh doanh, Bài giảng Bản chất của Marketing, Nhà nước đối với đầu tư khoa học, Nguồn gốc chiến lược, kỹ năng mềm, xây dựng chiến dịch pr, Đầu tư khoa học và công nghệ, Thuật ngữ trong Marketing, Vai trò của doanh nhân, Thị trường quảng cáo, Đề thi Truyền thông kinh doanh, Khoa học và cộng nghệ tại doanh nghiệp, Luyện tập Marketing căn bản, Ôn thi tốt nghiệp Marketing căn bản, Vai trò hoạt động Marketing, kĩ năng giải quyết khủng hoảng, Nghiên cứu vai trò trung gian, kỹ năng phỏng vấn, Nguồn lực tâm lý, Quan điểm về Marketing, 10 nguyên tắc cơ bản, Doanh nghiệp Hà Nội, quảng cáo trên điện thoại, Vai trò của doanh nghiệp, Đề thi Quản lý môi trường, Kết quả làm việc của nhân viên, Bài tập Quản lý môi trường, Bài giảng Quản trị thương hiệu chương 7, chương trình dối trá, Quản trị quan hệ với công chúng, Public relations, Quan hệ cộng đồng, Ôn luyện Quản trị học, Quản lý nhân, Xu hướng phát triển thương mại điện tử, Mobile Marketing, Public relations management, Nhóm kinh doanh, Doanh nghiệp dân doanh, Năng suất làm việc của nhân viên, kênh truyền thông, Quản lý tổ chức kinh doanh, Hướng dẫn Marketing cho Zalo, Vai trò của nhóm kinh doanh, Marketing cho Zalo, kĩ năng xây dựng chiến dịch quảng cáo, PR liên quan đến thực tế, Dân doanh đối với phát triển bền vững, Đề thi học kỳ II, Tận dụng Zalo, Lợi ích của thương mại điện tử, Bài giảng Quản trị PR, hướng đến dịch vụ, bí quyết truyền thông, quảng cáo điện thoại di động, Phát triển bền vũng trong ngành du lịch, ý tưởng quảng cáo, OPPO Cần Thơ, Tác động của quảng cáo và khuyến mãi, Phát triển Zalo lúc ban đầu, Đặc trưng của thương mại điện tử, câu hỏi trắc nghiệm marketing, đề cương marketing, Quản lí nhóm, lý thuyết bán hàng, Đề thi Nguyên lý marketing, Hình thành giá trị thương hiệu, Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Đề thi thực hành đề số 9, vai trò online marketing, kỹ năng quảng cáo, PR thật sự, So sánh Zalo và facebook, Xây Dựng Niềm Tin Thương Hiệu, tài liệu ôn thi marketing, thành công của doanh nghiệp, thế mạnh quảnh cáo, tài liệu cách bán hàng, Bài tập Nguyên lý marketing, Thương hiệu điện thoại di động OPPO, chiến lược trong xây dựng, Kỹ năng thương lượng tập thể, Giá thành sản phẩm dịch vụ, Ứng xử văn hóa, Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, lơi hại khi quảng cáo, khả năng quảng cáo, Cách Marketing cho Zalo, vai trò của marketin, Sáng tạo sản phẩm dịch vụ, Quá trình quản trị marketing, Phân tích lãi suất sản xuất, Một số vấn đề chung về thương hiệu, Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, Chi phí hoạt động kinh doanh, Điện thoại di động OPPO, Biểu hiện của ứng xử văn hóa, Tỷ suất ngoại tệ, PR cho doanh nghiệp, Mở rộng thị trường quốc tế, chiến lược maketing, Cung ứng giá trị cho khách hàng, Văn hóa nhận thức, Vai trò của ứng xử văn hóa, Lập kế hoạch và sáng tạo dịch vụ, Thương hiệu biểu tượng, Kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp, Ứng xử nội bộ doanh nghiệp, Sáng tạo dịch vụ, Tác động văn hóa ứng xử doanh nghiệp, Bài viết quảng cáo dài, tiến bộ khoa học, Bài giảng Bài 8, Quan niệm về thương hiệu, nguy cơ mất an toàn, Đề thi cuối học kỳ, Phân loại dịch vụ hỗ trợ, Lĩnh vực PR, Nhân tố X trong nghề PR, Hoạt động PR trong doanh nghiệp, khái niệm PR, Mô hình thương hiệu, Tầm quan trọng marketing, Hoàn thiện hệ thống tổ chức, Ý tưởng viết quảng cáo, quảng cáo số, Đề thi Công ty xuyên quốc gia, Nền tảng hình thành văn hóa doanh nghiệp, Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp, Cách viết quảng cáo, Phân biệt pr, PR trong doanh nghiệp, quy tắc vàng trong nghề PR, Ứng dụng của PR, Bài tập Công ty xuyên quốc gia, Cấp độ chiến lược quốc tế, Nguyên tắc của dây chuyền, Văn hóa doanh nghiệp kế thừa, Xây dựng giá trị thương hiệu, sử dụng font chữ, tốn nhiều thời gian, nghệ thuật branding, Cách viết bài PR, Đăng ký bảo hộ thương hiệu, Xây dựng thương hiệu của PR, Định giá thương hiệu, Công ty cổ phần than Đèo Nai, làm chủ lĩnh vực của mình, Giai đoạn chín mùi, Các loại hình sản xuất, Hướng dẫn viết quảng cáo, nghệ thuật sử dụng font chữ, Duy trì thương hiệu, Tổ chức bộ phận PR, nguyên tắc trong PR, Đánh giá giá trị thương hiệu, gây ấn tượng đối tác nước ngoài, than, Thương hiệu PR, PR cần biết, Quyền lực thị trường, chuyên gia PR trẻ, Khai thác thương hiệu, Viết bài PR, quản lý sản phẩm mới, lưu ý về danh thiếp, Vai trò của người quản trị sản phẩm, Đào tạo nhà quản trị, Sử dụng danh thiếp, tiêu chuẩn vệ sinh, khoáng sản, Giá trị của hội nhập dọc, Văn hóa thương hiệu, quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần than Đèo Nai, Tổ chức quản lý theo thị trường, kiến thức truyền thông, Đa dạng hóa sản phẩm, thiết bị dụng cụ, Nhà quản trị cho các doanh nghiệp, giáo trình đại học về marketing, phân biệt chiến lược kế hoạch, kinh doanh hiệ, kinh nghiệm tổ chức sự kiện, truyền thông hiệu quả, Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, chiến lược ma, nghệ thuật xây dựng thương hiệu, chiến lược thương hiệu cá nhân, kinh doanh giải trí, cách học marketing, phương thức truyền thông, mối quan hệ chiến lược kế hoạch, Cách mạng công nghiệp lần 4, PR là gì, Chính sách thu hút nhân tài, giáo án nghiệp vụ, Cấp độ văn hóa doanh nghiệp, cách tạo dựng thương hiệu, tìm hiểu về PR, Hoạch định chiến lược toàn cầu, Chẩn đoán tổ chức, phân biệt chiến lược với phương hướng, tâm lý học giao tiếp, Loại hình chiến lược kinh doanh, kinh doanh xăng dầu, Tác động văn hóa doanh nghiệp, Lợi ích văn hóa doanh nghiệp, Qui trình tuyển dụng, Đo lường thông tin, Quản trị đa thương hiệu, Tuyển chọn nguồn nhân lực, Bài giảng môn Quản lý dự án

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg - 4 sao (17 lượt)