Tìm kiếm "Ngôn ngữ pháp luật"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Ngôn ngữ pháp luật

thuế nhập khẩu cáp máy vi tính Thông tư 75/1999/TT-BTC Công văn 1393/TCHQ-KTTT 5 Thông tư liên tịch số 176/1999/TTLT/BTC-BCN-TCHQ kinh doanh miễn thuế CEPT-1999 Công văn 143/CP-KTTH Thông tư số 09/1998/TT-BTM Quyết định 04/1999/QĐ/BTC giải quyết miễn thuế Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ Công văn 1182-TC/TCT Công văn 242/CP-KTTH Thông tư 05/1999/TT/BTC Thông tư 173/1998/TT-BTC Nghị định 102/1998/NĐ-CP Công văn 7280/1998/TM-PC Thông tư số 57/1998/TT/BTC Thông tư 160/1998/TT-BTC Thông tư 180/1998/TT-BTC Bảng giá 62/1999/QĐ-TCHQ Thông tư 114/1999/TT-BTC quy chế xuất xứ Thông tư số 83/1998/TT-BTC Chỉ thị 41/1998/CT-TTg Thông tư 163/1998/TT/BTC Thông tư 128/1998/TT-BTC Thông tư 179/1998/TT-BTC Nghị định 84/1998/NĐ-CP Thông tư 100/1998/TT-BTC Thông tư 79/1998/TT-BTC Thông tư 89/1998/TT-BTC Quyết định 1327/1998/QĐ-BTC Thông tư 69/1998/TT-BTC Nghị định 30/1998/NĐ-CP mã số đối tượng nộp thuế Thông tư 191/1998/TT-BTC Thông tư 54/1998/TT/BTC Công văn 725-TC/QLCS Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) cầu Gianh Luật thuế trị giá gia tăng Thông tư 34/1998/TT-BTC Thông tư 83/1998/TT-BTC Thông tư 58/1998/TT-BTC Công văn 3519/TCHQ-KTTT Thông tư 71-TT/LB chính sách miễn lệ phí trước bạ Quyết định 326/1998/QĐ-BTC Quyết định 134/TCHQ-GSQL Công văn 3006-TC/TCT Công văn 4722/KTTH Thông tư số 42-TC/TCT lệ phí hộ chiếu giá tính thuế ôtô Công văn 1563TCHQ/KTTT Công văn 3562/TCT-AC Quyết định 386/1998/QĐ-BTC Công văn 1892/KTTH Công văn 4201/KTTH mộ liệt sĩ cửa hàng kinh doanh miễn thuế giá tính thuế ôtô đã qua sử dụng Thông tư 68/1998/TT-BTC giá cước bưu điện biểu thuế nhập khẩu 1/4/98 Nghị định 52/CP Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ Thông tư số 85-TC/TCT Nghị định 96/CP Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Thông tư 117/1998/TT-BTC Quyết định 63TC/TCT-QĐ Thông tư 149/1998/TT-BTC Thông tư 93-TC/TCT biểu phí bảo hiểm Thông tư 02/TC/TCT Thông tư 85-TC/TCT Thông tư 47/TC-TCT Thông tư 82-TC/TCT Công văn 1664-TCT/HTQT Nghị định 94-CP Thông tư 40/TC/TCT Thông tư số 19-TC/TCT thực hiện ưu đãi thuế hội nghị quốc tế ASEAN Nghị định 74-CP Nghị định 80/CP Nghị định 55-CP Quyết định 21-HĐBT Thông tư 28-TC/TCT Công văn 313-TCHQ/TC Công văn 3792/VPCP-KTTH Công văn 1698-TC/TCT Thông tư liên tịch 68-TT-LB Thông tư số 73A TC/TCT Nghị định 57-CP Công văn 3174/TCHQ-GSQL Công văn 4062/VPCP-ĐMDN Thông tư liên tịch 28-TT/LB

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Quyết định 241-TTg, Công văn 3120/TCHQ-GSQL, Công văn 3190/TCHQ-GSQL, Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC, Công văn 3119/TCHQ-GSQL, Công văn 3158/TCHQ-KTTT, Công văn 3122/TCHQ-GSQL, Công văn 3336/TCHQ-GSQL, Công văn 3173/TCHQ-GSQL, Công văn 797-TC/TCT, Công văn 3724/VPCP-KTTH, Công văn 3033/TCHQ-GSQL, Thông tư 13/2009/TT-BCT, Quyết định 128-TTg, Công văn 2944/TCHQ-GSQL, Công văn 41/BXD-VLXD, Công văn 2565/TCHQ-GSQL, Công văn 2901/TCHQ-GSQL, Công văn 2608/TCHQ-GSQL, Công văn 1033-TC/TCT, Quyết định 599/QĐ-TTg, Công văn 2648/TCHQ-GSQL, Công văn 2739/TCHQ-GSQL, Công văn 2432/TCHQ-GSQL, Công văn 34/BXD-VLXD, Công văn 1960/TCHQ-GSQL, Công văn 1958/TCHQ-GSQL, Công văn 2293/TCHQ-GSQL, Công văn 3455/VPCP-KGVX, Thông tư 70/2009/TT-BTC, Công văn 2578/TCHQ-GSQL, Công văn 1833/TCHQ-GSQL, Công văn 2184/VPCP-QHQT, Công văn 3134/TCHQ-GSQL, Công văn 2283/VPCP-KTN, Công văn 2388/BCT-XNK, Công văn 1974/TCHQ-GSQL, Công văn 1052/TCHQ-GSQL, Công văn 2833/TCHQ-GSQL, Công văn 12046/BCT-XNK, Thông tư 16/2009/TT-BTC, Công văn 0592/BCT-XNK, Công văn 0319/BTC-KV1, Công văn 7614/BCT-CNNg, Quyết định 124/2008/QĐ-TTg, Công văn 25/BXD-VLXD, Thông tư 59/2009/TT-BTC, Công văn 7893/BCT-XNK, Công văn 347/BTC-QLN, Công văn 8237/BCT-XNK, Thông tư 09/2009/TT-BNN, Công văn 1918/TCHQ-GSQL, Quyết định 4376/QĐ-BCT, Công văn 7891/BCT-XNK, Công văn 874/TCHQ-GSQL, Thông báo 322/TB-VPCP, Công văn 6808/VPCP-KTN, Công văn 3160/TCHQ-GSQL, Công văn 3754/VPCP-KTN, Công văn 1869/TCHQ-GSQL, Công văn 0084/BCT-CNNg, Công văn 6014/VPCP-KTN, Công văn 3057/TCHQ-GSQL, Công văn 3223/TCHQ-GSQL, Thông tư 04/2008/TT-BCT, Thông tư 16/2008/TT-BTC, Công văn 5499/VPCP-KNTN, Quyết định 157/QĐ-BTC, Quyết định 12/2008/QĐ-BTC, Công văn 427/VPCP-KTTH, Công văn 308/VPCP-V.I, Quyết định 01/2008/QĐ-BCT, Công văn 227/TTg-KTTH, Công văn 720/TCHQ-GSQL, Công văn 2107/NHNN-QLNH, Thông tư 05/2007/TT-BCT, Công văn 1626/TTg-NN, Công văn 3739/TCT-CS, Quyết định 151/2007/QĐ-TTg, Thông tư 121/2007/TT-BTC, Công văn 5701/TCHQ-GSQL, Nghị định 126/2007/NĐ-CP, Quyết định 95/2007/QĐ-BTC, Quyết định 17/2007/QĐ-BTM, Công văn 5056/TCHQ-GSQL, Công văn 2910/VPCP-KTTH, Công văn 9864/BTC-CST, Công văn 4719/VPCP-NN, Quyết định 1195/2007/QĐ-BTM, Công văn 3649/TCHQ-GSQL, Công văn 2909/TCHQ-GSQL, Quyết định 1042/QĐ-BTM, Thông tư 06/2007/TT-BTM, Quyết định 04/2007/QĐ-BCT, Công văn 5135/TCHQ-GSQL, Quyết định 71/2007/QĐ-BTC, Công văn 3669/TCHQ-GSQL, Công văn 2962/TCHQ-GSQL, Công văn 4361/VPCP-KG, Công văn 3619/TCHQ-GSQL, Quyết định 23/2007/QĐ-BTM, Thông tư 69/2007/TT-BTC, cách lắp đặt mạng, security network, Công văn 3137/TCHQ-GSQL, ssecurity network, Cisco Internetwork Troublshooting, Công văn 1597/TCHQ-KTTT, Công văn 2556/VPCP-KTTH, Quyết định 11/2007/QĐ-BBCVT, Công văn 629/TCHQ-GSQL, Công văn 1111/TCHQ-GSQL, Quyết định 08/2007/QĐ-BTC, Công văn 1279/TCHQ-GSQL, Công văn 1557/TCHQ-GSQL, Công văn 1886/TCHQ-GSQL, Công văn 1574/TCHQ-GSQL, Công văn 1115/TCHQ-GSQL, Công văn 987/TCHQ-GSQL, Công văn 425/TCHQ-GSQL, Công văn 852/TCHQ-GSQL, Công văn 1130/TCHQ-GSQL, Công văn 344/TCHQ-GSQL, Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTM-BCN, Công văn 205/TCHQ-KTTT, Công văn 477/TCHQ-GSQL, Công văn 476/TCHQ-GSQL, Công văn 7253/TCHQ-GSQL, Công văn 7201/TCHQ-GSQL, Công văn 7186/TCHQ-GSQL, Công văn 7251/TCHQ-GSQL, Công văn 298/TCHQ-GSQL, Quyết định 42/2006/QĐ-BYT, Công văn 7187/TCHQ-GSQL, Công văn 336/TCHQ-GSQL, Công văn 117/BTS-CLTYTS, Công văn 7254/TCHQ-GSQL, Công văn 7128/TCHQ-GSQL, Công văn 6069/TCHQ-GSQL, Công văn 5793/TCHQ-GSQL, Công văn 5713/TCHQ-GSQL, Thông tư 09/2006/TT-BCN, Công văn 5297/TCHQ-GSQL, Công văn 5829/TCHQ-GSQL, Công văn 5331/TCHQ-GSQL, Công văn 5256/TCHQ-GSQL, Công văn 4187/TCT-PCCS, Công văn 5318/TCHQ-KTTT, Công văn 5159/TCHQ-KTTT, Công văn 5820/TCHQ-GSQL, Công văn 5322/TCHQ-GSQL, Công văn 4930/TCHQ-GSQL, Công văn 5332/TCHQ-GSQL, Công văn 5287/TCHQ-GSQL, Công văn 4963/TCHQ-GSQL, Công văn 4901/TCHQ-GSQL, Công văn 4981/TCHQ-GSQL, Công văn 5367/TCHQ-GSQL, Công văn 5199/TCHQ-KTTT, Công văn 4838/TCHQ-GSQL, Quyết định 31/2006/QĐ-BYT, Công văn 4982/TCHQ-GSQL, Công văn 3559/TCT-PCCS, Công văn 4980/TCHQ-GSQL, Công văn 5127/TCHQ-KTTT, Công văn 3920/TCHQ-GSQL, Quyết định 28/2006/QĐ-BTM, Công văn 3808/TCT-PCCS, Công văn 4163/TCHQ-GSQL, Công văn 5200/TCHQ-KTTT, Công văn 3856/TCHQ-GSQL, Công văn 3217/TCT-PCCS, Công văn 5661/TCHQ-GSQL, Công văn 3240/TCT-PCCS, Công văn 3927/TCHQ-GSQL, Công văn 3263/TCHQ-KTTT, Công văn 3448/TCHQ-GSQL, Công văn 3452/TCHQ-GSQL, Công văn 3383/TCHQ-GSQL, Quyết định 156/2006/QĐ-TTg, Quyết định 553/QĐ-BTS, Thông báo 0247/BTM-DM, Công văn 2714/TCHQ-GSQL, Công văn 2185/TCT-DNK, Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT, Công văn 1803/TCHQ-GSQL, Công văn 2654/TCHQ-KTTT, Công văn 2554/TCHQ-GSQL, Công văn 1762/TCHQ-GSQL, Thông tư 02/2006/TT-BCN, Công văn 1720/TCT-PCCS, Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA, Quyết định 80/2006/QĐ-BQP, Công văn 1416/TCHQ-GSQL, Quyết định 06/2006/QĐ-BTM, Quyết định 17/2006/QĐ-BYT, Quyết định 19/2006/QĐ-BTM, Thông tư 114/2005/TT-BTC, Thông tư 113/2005/TT-BTC, Công văn 310/TCHQ-GSQL, Công văn 1106/TCHQ-GSQL, Công văn 5034/TCHQ-GSQL, Công văn 1756/TCHQ-GSQL, Công văn 940/TCHQ-GSQL, Công văn 5068/TCHQ-GSQL, Quyết định 98/2005/QĐ-BTC, Quyết định 97/2005/QĐ-BTC005/TT-BTC, Công văn 5019/TCHQ-GSQL, Công văn 5128/TCHQ-GSQL, Công văn 4969/TCHQ-GSQL, Công văn 4954/TCHQ-GSQL, Công văn 4490/TCHQ-GSQL, Công văn 4351/TCHQ-KTTT, Công văn 5018/TCHQ-GSQL, Công văn 3867/TCHQ-GSQL, Công văn 5017/TCHQ-GSQL, Công văn 4617/TCHQ-GSQL, Công văn 4227/TCHQ-GSQL, Quyết định 2567/2005/QĐ-BTM, Công văn 4303/TCHQ-GSQL, Công văn 3680/TCHQ-GSQL, Công văn 3679/TCHQ-GSQL, Quyết định 302/2005/QĐ-TTg, Công văn 3617/TCHQ-GSQL, Công văn 3281/TCHQ-GSQL, Công văn 3657/TCHQ-KTTT, Công văn 4120/TCHQ-GSQL, Công văn 3458/TCHQ-GSQL, Công văn 3379/TCHQ-GSQL, Thông tư 17/2005/TT-BTM, Công văn 3676/TCHQ-GSQL, Công văn 4061/TCHQ-GSQL, Công văn 4190/TCHQ-GSQL, Công văn 4616/TCHQ-GSQL, Công văn 3187/TCHQ-GSQL, Công văn 4122/TCHQ-GSQL, Công văn 2395/TCHQ/KTTT, Công văn 3015/TCHQ-GSQLTT, Công văn 3660/TCHQ-GSQL, Công văn 2427/TCHQ/GSQL, Công văn 3459/TCHQ-GSQL, Công văn 3031/TCHQ-GSQL, Công văn 2344/TCHQ/GSQL, Công văn 3255/TCHQ-GSQL, Công văn 7350/TC/TCT, Công văn 3488/TCHQ-GSQL, Công văn 3002/TCHQ/GSQL, Công văn 2430/TCHQ/KTTT, Công văn 2985/TCHQ-GSQL, Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTM-BCN, Công văn 2016/TCHQ-GSQL, Công văn 3405/TCHQ-GSQL, Công văn 3434/TCHQ-GSQL, Công văn 2147/TCHQ/GSQL, Công văn 2855/TCHQ/GSQL, Công văn 2781/TCHQ/GSQL, Công văn 2882/TCHQ/GSQL, vướng mắc trong thực hiện TT 118, Công văn 2162/TCHQ/GSQL, Công văn số 1758/TCHQ/KTTT, Công văn 3012/TCHQ/KTTT, ngăn chặn việc nhập khẩu, Công văn 2723/TCHQ/KTTT, phân loại tấm trần, Công văn 4110/TCHQ-GSQL, Công văn số 1762/TCHQ/GSQL, thuốc lá điều gia công xuất khẩu, nhập khẩu bóng đèn điện giả mang nhãn hiệu OSRAM, Công văn số 1706/TCHQ/GSQL, Công văn số 1668/TCHQ/GSQL, Công văn số 1605/TCHQ/KTTT, Công văn 1546/TCHQ-KTTT, Công văn 1461/TCHQ-GSQL, làm thủ tục XNK, phân loại mặt hàng Brifisol 512 new, Công văn 10670/BTC-TCHQ, Công văn 2451/TCHQ/KTTT, Công văn số 1630/TCHQ/GSQL, phân loại mặt hàng viên sủi Plussz, Thông tư 04/2005/TT-BCN, Công văn 3052/TCHQ-GSQL, Công văn số 1516/TCHQ/GSQL, TNTX hàng phục vụ triển lãm, Công văn 1191/TCHQ/KTTT, Công văn 975/TCHQ/GSQL, inh kiện ô tô dạng CKD từ nhiều nguồn khác nhau, Công văn 3020/TCHQ/GSQL, viên sủi Hass có xuất xứ từ Hungari, phân loại mặt hàng oil filter, hàng TNTX của Cty TNHH TM&DV hàng hải VN, Công văn 2503/TC/TCT, Công văn 1075/TCHQ/GSQL, khai báo trên tờ khai, Công văn 817/TCHQ/KTTT, Công văn 242/TCHQ/KTTT, phối hợp thực hiện thông báo, nhập khẩu của xí nghiệp 2-9, Công văn 662/TCHQ/GSQL, Công văn 1039/TCHQ-GSQL, Công văn 503/TCHQ/KTTT, Công văn 145/TCHQ-KTTT, Công văn 666/TCHQ/GSQL, Công văn 652/TCHQ/GSQL, Công văn 575/TCHQ/GSQL, Công văn số 1482/TCHQ/GSQL, Công văn 561/TCHQ/GSQL, thông bao số 0289/TM-DM của Bộ TM, phân loại mặt hàng webcam, Công văn số 1435/TCHQ/GSQL, Công văn 808/TCHQ/GSQL, hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm, thanh khoản hàng SXXK, Công văn 790/TCHQ-GSQL, Công văn 495/TCHQ/GSQL, Công văn 822/TCHQ/GSQL, Công văn 229/TCHQ/GSQL, Công văn 102/TCHQ/GSQL, thực hiện điểm 6, thanh khoản tờ khai hàng TN - TX, Công văn 20/TCHQ-GSQL, Cty Chutex, phân loại mặt hàng túi, thu thuế GTGT và TTĐB, Công văn 6253/TCHQ-GSQL, thủ tục XNK tại chỗ, Công văn 93/TCHQ-KTTT, Quyết định 78/2004/QĐ-BNN, Công văn 5285/TCHQ-GSQL, Công văn 19/TCH-GSQL, hàng hoá XK qua Đồng Văn, nhập - tái xuất thiết bị, phần II Thông tư liên bộ số 04/TTLB, Công văn 223/TCHQ-GSQL, Công văn 10351/TC/TCHQ, nhập khẩu xe, sử lý ô tô đã qua sử dụng, túi đặt/cây ở ngực, vướng mắc C/O mẫu D, Công văn 1047/TCHQ-GSQL, ban hành Danh mục giống vật nuôi, sửa số khung, xe tay lái nghịch, hướng dẫn bổ sung Công văn, Công văn 6053/TCHQ-GSQL, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, Công văn số 8693/TC/TCHQ, hàng hoá KDTNTX, Quyết định 1462/2003/QĐ-BTM, Công văn 6571/TCHQ-GSQL, Công văn số 358/TCHQ-GSQL, thủ tục nhập khẩu tiền chất, đối với xe mô tô, Công văn 5495/TCHQ-GSQL, Công văn 236/TCHQ/GSQL, Quyết định 150/2003/QĐ-TTg, Thông tư 91/2003/TT-BTC, động cơ và phụ tùng nhập khẩu, việc C/O hàng nhập khẩ, Công văn 3167/TCHQ-GSQL, Công văn 5937/TCHQ-GSQL, Quyết định 795/2003/QĐ-BTM, bổ sung Danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu, Công văn 2662/TCHQ-GSQL, áp mã mặt hàng thép, Thông báo 1766/TM-XNK Bộ Thương mại, Công văn 6215/TCHQ-GSQL, Quyết định 84/2003/QĐ-BTC, hàng KDTNTX, Quyết định số 116/2003/QĐ-BTM, hướng dẫn việc dán tem, việc áp mã hàng nhập khẩu, Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg, bổ sung Danh mục mặt hàng, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá, CK, ban hành tem và việc in, nhập khẩu máy xới tay, Quyết định 57/2003/QĐ-TTg, quản lý việc thu các chương trình truyền, xử lý nhập khẩu, tem hàng nhập khẩu, vay hạn ngạch, hưởng tín dụng hỗ trợ, Quyết định 0271/2003/QĐ-BTM, quản lý sử dụng tem rượu nhập khẩu, máy xới tay hai bánh không gắn động cơ, Quyết định 0106/2003/QĐ-BTM, tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003, Công văn 424/TCHQ-GSQL, Công văn 10889/TC/CSTC, phê duyệt các chương trình, Công văn 5216/TCHQ-KTTT, hành danh mục mặt hàng, Công văn 3161/TCHQ-GSQL, Công văn 1867/TCHQ-GSQL, kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ, Công văn 1272/CV-KNKL-GSN, thu chênh lệch giá, hướng dẫn thực hiện Thông tư 16, Công văn 2568/TCHQ-GSQL

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Ngôn ngữ pháp luật - 4 sao (17 lượt)