Tìm kiếm "Groundnut (Passalora arachidicola & Nothopassalora personata)"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Groundnut (Passalora arachidicola & Nothopassalora personata)

Công văn 7664/TC/TCT Công văn 7802/TC/TCT Công văn 6047/ TC/CST Công văn 6646/TC/CST Công văn 3180/TCHQ-KTTT Công văn 2480/TCHQ-KTSTQ Thông tư 41/2004/TT-BTC Công văn 6267/TC/TCT Công văn 2516/TCHQ-KTTT Công văn 1884/TCT/PCCS Quyết định 45/2004/QĐ-BTC Thông tư 36/2004/TT-BTC Công văn 4293/TC/CST Công văn 2581/TCHQ-KTTT Công văn 1688/TCHQ-GSQL Công văn 3822/TC/VP Công văn 1568/TCT/HTQT Công văn 5326/TC/CST Công văn 1747/TCHQ-GSQL Công văn 1231/TCHQ-KTTT Công văn 4800/TC-CST Công văn 1943/TCHQ-KTTT Công văn 4575/TC/TCT Thông tư 30/2004/TT-BTC Quyết định 53/2004/QĐ-TTg Công văn 1291/TCHQ-KTTT Công văn 1658/TCT/DNK Nghị định 123/2004/NĐ-CP Công văn 1287/VPCP-KHTH Công văn 5312/TC/CST Thông tư 22/2004/TT-BTC Công văn 1287/VPCP-KTTH Thông tư 26/2004/TT-BTC Công văn 4417/TC/CST Quyết định 25/2004/QĐ-BTC Công văn 1780/TC/CST Nghị định 124/2004/NĐ-CP Công văn 3446/TC/TCT Quyết định 33/2004/QĐ-BTC Quyết định 0404/2004/QĐ-BTM Công văn 1772/VPCP-KTTH Công văn 125/TCHQ-GSQL Quyết định 14/2004/QĐ-BTC Thông tư 02/2004/TT-BTC Công văn 192/TCHQ-KTTT Thông tư 28/2004/TT-BTC Công văn 1195/TCHQ-KTTT Công văn số 255/TCHQ-KTTT Công văn 376/TCT/DNNN Công văn 5125/TC/CST Công văn 196/TCT-TS Quyết định 224/2003/QĐ-BTC Công văn 06/TC/TCT Nghị định 164/2003/NĐ-CP Công văn số 1771/TCHQ/KTTT Công văn 1342/TCT/PCCS Thông tư 127/2003/TT-BTC Thông tư 119/2003/TT-BTC Nghị định 149/2003/NĐ-CP Công văn số 393/TCHQ-KTTT Quyết định 236/2003/QĐ-BTC Công văn 1331/TCT/TS giá tính thuế sợi NK Quyết định 214/2003/QĐ-BTC Quyết định 198/2003/QĐ-BTC Công văn 1265/TCT/PCCS Công văn số 1709/TCHQ/KTTT thuế cho bạn đọc thời báo kinh tế Công văn 1727/TCHQ-KTSTQ Công văn số 1727/TCHQ/KTSTQ Công văn số 1667/TCHQ/KTTT Công văn số 1653/TCHQ/GSQL Công văn 1266/TCT/PCCS Công văn 1255/TCT/PCCS Thông tư 128/2003/TT-BTC Công văn 1326/TCT/DNNN Công văn 1257/TCT/PCCS Công văn 1256/TCT/PCCS Nghị định 158/2003/NĐ-CP Công văn 1219/TCT/DNK Công văn 1221/TCT/DNNN giải quyết vướng mắc Công văn số 1707/TCHQ/KTTT Công văn 6333/TCHQ-KTTT Công văn 5249/TC/CST giải quyết vướng mắc Công văn phân loại mặt hàng thanh gỗ áp dụng thuế GTGT 0% Công văn 1320/TCT/DNNN Công văn số 1627/TCHQ/GSQL giải đáp về xử lý Công văn 1203/TCT/PCCS Công văn số 5085/TCHQ-KTSTQ Công văn 4245/TCT/CS dịch vụ vệ sinh công cộng việc thuế đối với chi phí phục vụ chăm sóc rừng trồng hạch toán vào chi phí khoản tiền thanh gỗ đã phủ thạch cao Thông tư 09/2003/TT-BTM

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Công văn 1194/TCT/DNNN, Công văn số 1530/TCHQ/KTTT, kiểm tra hoàn thuế GTGT, Công văn 1178/TCT/DNNN, tiền trả nước ngoài, chi phí phục vụ du lịch, Công văn số 1473/TCHQ/KTTT, Công văn số 1533/TCHQ/KTTT, Công văn số 1480/TCHQ/GSQL, nộp thừa-nộp nhầm ở khâu nhập khẩu, Công văn số 1474/TCHQ/KTTT, Công văn 1220/TCT/DNK, mặt hàng tấm polycarbonate, Công văn số 1484/TCHQ/KTTT, Công văn 1121/TCT/TS, Công văn 1151/TCT/DNK, Công văn 1294/TCT/ĐTNN, thuế mặt hàng rượu, Công văn 1081/TCT/TS, Công văn 1125/TCT/PCCS, Công văn số 1229/TCHQ/KTTT, Công văn 1109/TCT/TS, Công văn số 1432/TCHQ/KTTT, Công văn 1085/TCT/TS, Quyết định 81/2005/QĐ-TTg, Công văn 1142/TCT/PCCS, Công văn 4422/TC/PC, Công văn 1248/TCT/DNK, Công văn 1074/TCT/DNK, giá tính thuế theo TT118, không thu thuế NK, Công văn 1328/TCT/PCCS, Công văn 4175/TC/CST, xét xoá nợ thuế truy thu, Công văn 1054/TCT/DNK, Công văn 1136/TCT/TTr, giá tính thuế kẹo Sô cô la, chính sách hỗ trợ dạy nghề, đối tượng được giảm tiền, hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu, Công văn 1044/TCT/TTHT, Công văn 1043/TCT/ĐTNN, Công văn 1059/TCT/ĐTNN, Công văn 1058/TCT/TNCN, Công văn 1071/TCT/ĐTNN, Công văn 4196/TC/TCHQ, iêu chuẩn công nhận TSCĐ, Công văn 1122/TCT/TS, Công văn số 1509/TCHQ/KTTT, chữ ký và đóng dấu, hoạt động CQSDĐ, miễn thuế-giảm thuế TNDN, miễn thuế hàng hoá, Công văn 1077/TCT/TS, nợ thuế ưu đãi đầu tư, ngắn hạn cho lao động nông thôn, thu phí hồ tiêu, Công văn 1070/TCT/DNK, mặt hàng rutin, Công văn 4973/TC/CST, Công văn 3818/TC/CST, Tổng cục Hải, trả lời thư bạn đọc, chi phí trước hoá đơn, hạch toán vào chi phí, áp dụng phụ cấp độc hại, Công văn số 1693/TCHQ/KTTT, Công văn 1030/TCT/ĐTNN, Công văn 1079/TCT/DNK, chứng minh giá hợp đồng, đất đấu gía, Công văn 990/TCT/TS, thuế chuyển quyền sử dụng, Công văn 4337/TC/CST, chấm bộ thuế GTGT, hời hạn thực hiện khấu trừ thuế 10%, thời hiệu truy thu hoàn trả thuế GTGT, phí dịch vụ quản lý, Công văn 1021/TCT/DNNN, Công văn 992/TCT/ĐTNN, Công văn 987/TCT/PCCS, Công văn 999/TCT/PCCS, Công văn 991/TCT/TS, thuế GTGT đối với hộ kinh doanh, xét xoá nợ thuế, Công văn 986/TCT/PCCS, Công văn 995/TCT/PCCS, hướng dẫn thu tiền, Công văn 993/TCT/PCCS, Công văn 994/TCT/PCCS, khoản chi trả cho các cá nhân, rà soát chính sách thuế, Công văn 996/TCT/PCCS, Công văn 967/TCT/PCCS, Công văn 984/TCT/PCCS, Công văn 985/ĐTNN, Công văn 1052/TCT/ĐTNN, Công văn 1189/TCHQ/KTTT, cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên, thuế-lệ ph1i, Công văn 978/TCT/DNK, Công văn 1206/TCHQ/KTTT, Công văn 957/TCT/DNK, Công văn số 1438/TCHQ/KTTT, thuế đối với tài sản phúc lợi, Công văn 1010/TCT/TNCN, Công văn 1207/TCHQ/KTTT, Công văn 3780/TC/TCHQ, Công văn 901/TCT/PCCS, Công văn 911/TCT/DNK, Công văn 857/TCT/DNK, Công văn 934/TCT/DNNN, Công văn 917/TCT/TS, hoạt động kinh doanh xe ôtô tải, Công văn 912/TCT/DNK, Công văn 3481/TC/CST, Công văn 914/TCT/DNK, Công văn 909/TCT/DNK, xử lý vướng mắc trong quyết toán thuế, Công văn 867/TCT/DNNN, Công văn 902/TCT/PCCS, nợ thuế giá trị gia tăng, Công văn 900/TCT/PCCS, Công văn 1121/TCHQ/KTTT, Công văn 855/TCT/ĐTNN, trừ lùi hạn nghạch, Quyết định 16/2005/QĐ-BTC, Công văn 852/TCT/PCCS, Công văn 843/TCT/ĐTNN, thoái trả thuế TNCN năm 2004, thuế GTGT quặng êmênhít, Công văn 833/TCT/TS, Công văn 853/TCT/ĐTNN, xác định thời gian miễn thuế, dự án sản xuất ô tô, hướng dẫn xử lý viết lại hoá đơn, Công văn 790/TCT/DNNN, Công văn 1125/TCHQ/KTTT, Công văn 799/TCT/DNNN, Công văn 3142/TC-TCHQ, Công văn 798/TCT/DNK, Công văn 790/TCT/DNK, Công văn 801/TCT/DNNN, Công văn 3218/TC/CST, Công văn 748/TCT/DNNN, Công văn 1015/TCHQ/KTTT, Công văn 1009/TCHQ/KTTT, Thuế GTGT và mã số thuế, Công văn 745/TCT/TS, Công văn 765/TCT/DNK, Công văn 709/TCT/DNK, Công văn 708/TCT/DNK, Công văn 735/TCT/DNNN, thuế đối với HTX, Công văn 913/TCHQ-KTTT, quản lý-sử dụng tiền, Công văn 744/TCT/TS, Công văn 704/TCT/DNNN, Công văn 1008/TCHQ/GSQL, triển khai công tác giá năm 2005, Công văn 743/TCT/TS, Công văn 754/TCT/DNK, Công văn 749/TCT/TNCN, mã số thuế khai nộp thuế, Công văn 742/TCT/TS, tiền thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu, Công văn 705/TCT/DNK, Công văn 724 TCT/DNNN, Công văn 2925/TC/TCT, thuế đối với thu nhập, chứng từ thu mua hàng nông sản, tính thuế xe ô tô, Công văn 912/TCHQ/GSQL, giảm thuế tài nguyên, hướng dẫn tổ chức tham vấn, Công văn 656/TCT/DNK, Công văn 878/TCHQ//KTTT, Công văn 891/TCHQ/KTTT, tiền thưởng khuyến mại, trả lời đơn về thu tiền, xe ô tô đã qua xử dụng, Công văn 2730/TC/CST, hàng nông sản chưa qua chế biến, miễn thuế GTGT-TNDN, thuế đối với hoạt động báo chí, Công văn 890/TCHQ/KTTT, Công văn 661/TCT/PCCS, vướng mắc thuế nhập khẩu, Công văn 663/TCT/DNK, nợ thuế GTGT, Công văn 864/TCHQ/KTTT, Công văn 858/TCHQ/GSQL, Công văn 636/TCT/PCCS, giá và giải toả cưỡng chế, tiếp tục thực hiện Thông tư, không thu thuế VAT, mặt hàng VINTA-KIT, Công văn 821/TCHQ/GSQL, Công văn 607/TCT/ĐTNN, Công văn 619/TCT/PCCS, Công văn 2531/TC/TCT, Công văn 608/TCT/DNK, Công văn 2606/TC/TCHQ, thu nhập chịu thế, phân loại vợt muỗi, Công văn 611/TCT/TS, Thông tư số 28/2004/TT-BTC, hàng phục vụ nghiên cứu khoa học, Công văn 610/TCT/DNK, Công văn 2471/TC/TCHQ, Công văn 585/TCT/DNNN, Công văn 605/TCT/ĐTNN, Công văn 721/TCHQ/KTTT, Công văn 591/TCT/TS, chính sách thuế tiền bản quyền, Công văn 710/TCHQ/KTTT, Công văn 544/TCT/DNK, Công văn 709/TCHQ/KTTT, thuế GTGT truy thu, Công văn 569/TCT/ĐTNN, Công văn 2250/TC/CST, Công văn 621/TCT/PCCS, thanh khoản thuế nguyên liệu SXXK, Công văn 564/TCT/ĐTNN, Công văn 692/TCHQ-GSQL, Công văn 583/TCT/DNNN, Công văn 556/TCT/DNNN, Công văn 552/TCT/DNK, Công văn 554/TCT/DNNN, Công văn 2184/TC/CST, chi phí của Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Công văn 565/TCT/DNK, giấy CNQSDD, thuế NK máy điều hoà lắp trên xe buýt, Công văn 657/TCHQ/KTTT, Công văn 661/TCHQ/GSQL, hạch toán chi phí SXKD, Công văn 658/TCHQ/KTTT, Công văn 659/TCHQ/KTTT, Công văn 671/TCHQ/KTTT, thuế nguyên phụ liệu, Công văn 2213/TC/CST, Công văn 651/TCHQ/KTTT, hoạt động bảo hành miễn phí, Công văn 663/TCHQ/GSQL, Công văn 533/TCT/PCCS, Công văn 532/TCT/DNNN, Công văn 2116/TC-HCSN, Công văn 537/TCT/DNNN, Công văn 536/TCT/TS, kho hàng miễn thuế, Công văn 489/TCT/DNNN, Công văn 501/TCT/DNK, Công văn 514/TCT/DNNN, phân loại hàng hoá NK, HS hoàn thuế, Công văn 565/TCHQ/KTTT, Công văn 516/TCT/ĐTNN, kê khai chậm thuế nhà thầu, chính sách bù trừ thuế NK, Công văn 538/TCHQ/KTTT, Công văn 569/TCHQ-KTTT, Công văn 470/TCT/DNNN, Công văn 2079/TC/CST, Công văn 840/TCHQ/KTTT, đăng ký kê khai chậm thuế nhà thầu, Công văn 467/TCT/ĐTNN, Công văn 471/TCT/DNNN, Công văn 508/TCT/TNCN, Công văn 448/TCT/TS, Công văn 466/TCT/ĐTNN, Quyết định 11/2005/QĐ-BTC, Công văn 440/TCT/DNK, Công văn 475/TCT/ĐTNN, Công văn 436/TCT/ĐTNN, Thông báo 25/TB-VPCP, Công văn 469/TCT/DNNN, Công văn 465/TCT/ĐTNN, Công văn 437/TCT/DNK, Công văn 428/TCT/DNNN, Công văn 442/TCT/DNNN, thuế nhập NLSXXK, Công văn 431/TCT/DNNN, Công văn 1412/TC-CST, Tổngcục Thuế, mức miễn thuế nhập khẩu hàng triển lãm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2004, thời hạn nộp thuế nhập NLSXXK, Công văn 408/TCT/TS, Công văn 414/TCT/ĐTNN, Công văn 413/TCT/ĐTNN, điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu, Công văn 415/TCT/DNK, Công văn 421/TCT/TS, Công văn 399/TCT/PCCS, Công văn 372/TCT/DNNN, Công văn 393/TCT/DNNN, chính sách quản lý điện, Công văn 409/TCT/ĐTNN, Công văn 425/TCHQ/KTTT, Công văn 388/TCT/ĐTNN, Công văn 351/TCHQ/KTTT, Công văn 394/TCT/DNNN, Công văn 365/TCT/DNK, hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô, thuế GTGT hàng XK, Công văn 386/TCHQ/GSQL, Công văn 375/TCHQ/KTTT, Công văn 379/TCHQ/KTTT, thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Công văn 352/TCT/PCCS, Công văn 355/TCT/PCCS, Công văn 349/TCT/PCCS, Công văn 356/TCT/PCCS, hoạt động liên doanh, Công văn 803/TC/CST, chinhs ách thuế, Công văn 354/TCT/PCCS, tài sản đảm bảo nợ vay, Công văn 342/TCHQ/KTTT, phân loại mặt hàng sợi thuỷ tinh, Công văn 876/TC/CST, xử lý thuế đối với bò giống nhập khẩu, Công văn 290/TCT/DNK, Công văn 813/TC/CST, Công văn 814/TC/CST, Công văn 299/TCT/TS, Công văn 298/TCT/TS, Công văn 304/TCT/DNK, Công văn 328/TCT/DNK, đơn vị sự nghiệp có thu phí, Công văn 287/TCT/ĐTNN, Công văn 274/TCT/PCCS, Công văn 278/TCT/DNK, xử lý nợ phạt chậm nộp, Công văn 271/TCT/ĐTNN, Công văn 273/TCT/PCCS, Công văn 277/TCT/PCCS, Quyết định 90/2004/QĐ-BTC, Công văn 276/TCT/DNNN, Công văn 230/TCHQ/KTTT, thực hiện thuế giá trị gia tăng, Công văn 257/TCT/DNK, thuế khâu lưu thông, kê thu mua hàng nông sản, Công văn 258/TCT/DNK, Công văn 222/TCT/DNK, Công văn 281/TCT/PCCS, Công văn 637/TC/TCT, Công văn 226/TCT/ĐTNN, thuế đ/v dự án BOT, Công văn 237/TCT/TNCN, thuế chuyển nhượng cầu thủ, hạch toán doanh thu hàng XK, xử lý thu thuế khâu lưu thông, Quyết định 05/2005/QĐ-BTC, áp dụng thuế suất thuế GTGT, Công văn 211/TCT/PCCS, nhận hàng phục vụ dự án, Công văn 218/TCT/ĐTNN, Công văn 224/TCT/DNK, Công văn 232/TCHQ/KTTT, Công văn 197/TCT/PCCS, Công văn 207/TCT/PCCS, Công văn 217/TCT/PCCS, Công văn 170/TCT/PCCS, Công văn 201/TCHQ-KTTT, Công văn 219/TCT/DNK, Công văn 181/TCT/PCCS, Công văn 169/TCT/PCCS, Công văn 210/TCT/PCCS, Công văn 131/TCT/DNK, thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu phí, Công văn 201/TCT/DNNN, Công văn 134/TCT/ĐTNN, Công văn 304/TC/CST, chi phí nhắn tin, Công văn 118/TCHQ/GSQL, Công văn 138/TCT/DNK, thuế nhập khẩu sữa rửa mặt, việc xác định GTT, nghành nghề SXKD ưu đãi thuế TNDN, Công văn 97/TCHQ/GSQL, Công văn 79/TCT/PCCS, Công văn 102/TCT/PCCS, Công văn 97/TCT/TS, Thuế nhà thầu NN, Công văn 63/TCT/DNK, Công văn 274/TC/CST, Công văn 73/TCT/ĐTNN, Công văn 275/TC/CST, Công văn 69/TCT/DNNN, Công văn 50/TCT/PCCS, Công văn 45/TCT/PCCS, thuế đối với hàng hoá bị hư hỏng, Công văn 75/TCHQ-GSQL, Công văn 49/TCT/PCCS, Công văn 82/TCHQ-KTTT, Công văn 67/TCT/ĐTNN, Công văn 23/TCT/ĐTNN

Đánh giá
Groundnut (Passalora arachidicola & Nothopassalora personata) - 4 sao (17 lượt)