Tìm kiếm "Dạy học sinh THCS bảo vệ môi trường"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Dạy học sinh THCS bảo vệ môi trường

Nghị định số 87-HĐBT Thông tư liên tịch số 13-VGNN-NT/TT Quyết định số 238-CT Quyết định số 648/QĐ-UB Hiệp định giữa Việt Nam và Armenia (1992) Quyết định 232/WTO/VB Quyết định 05/QĐ-UB Quyết định số 366-CT Chỉ thị số 133-CT Pháp lệnh số 24-LCT/HĐNN8 Quyết định số 196-CT Quyết định số 11/VGCP-CNTDDV Chỉ thị số 32/CT-UB Thông tư số 35-TC/CTN Quyết định số 310-TTg Quyết định số 526-NL/TCKT Thông tư liên bộ số 281-TTLB Quyết định số 218-CT Thông tư liên bộ số 440-TT/LB Quyết định số 180-TTg Quyết định số 18-HĐBT Thông tư số 67/1997/TT-BTC Quyết định số 98/QĐ-UB Quyết định số 17/TCHQ-GQ Chỉ thị số 317-CT Quyết định số 52-QLTT/TW Quyết định số 1708-VH/QĐ Quyết định số 397/QĐ Quyết định số 398/QĐ Quyết định số 242/WTO/VB Thông tưsố 11-TM/TT Quyết định số 24-BXD/VKT Quyết định số 38-QĐ Thông tư số 26-BTC Quyết định số 222-TC/CTN Chỉ thị số 133-HĐBT Quyết định số 880/QĐ-UB Thông tư số 04-BXD/TT Quyết định số 13/TCHQ-GQ Quyết định số 29/QĐ/LB Quyết định số 230/WTO/VB Hiệp định giữa Việt Nam và Xingapo (1992) Quyết định số 09/QĐ-UB Quyết định số 243/WTO/VB Quyết định số 33-TTg Quyết định số 88-TĐC/QĐ Quyết định số 228/WTO/VB Quyết định số 1196/QĐ-UB Quyết định số 1117/QĐ-UB-TM Quyết định số 629/CAAV Quyết định số 143/TCTK/PPCĐ nguyên tắc quản lý giáo dục Quyết định số 60-BXD/VKT Quyết định số 460/KT-KH Phụ lục số 201/WTO/VB Hiệp định 209/WTO/VB Quyết định số 31/1999/QĐ/BNN-TCCB Quyết định số 36/1999/QĐ/BNN-TCCB Quyết định số 1387/QĐ-UBUX Quyết định số 972/1999/QĐ-UB-KT Quyết định số 24/1999/QĐ-TTg Quyết định số 10/1999/QĐ-BCN Thông tư liên tịch số 08/1999/TT-LTBLĐTBXH-BTC-BKHĐT Quyết định số 09/1999/QĐ-BCN Thông tư số 23/1999/TT-BTC Thông tư số 19/1999/TT-BTC Quyết định số 30/1999/QĐ/BNN-TCCB Thông tư số 88-TC/TCT Quyết định số 08/1999/QĐ-BCN Chỉ thị số 07/1999/CT-UB-KT Quyết định số 16/1999/QĐ-BCN Thông tư số 34/1999/TT-BTC Thông tư số 31/1999/TT-BTC Nghị định số 19/1999/NĐ-CP Quyết định số 17/1999/QĐ-BCN Quyết định số 19/1999/QĐ-BCN Chỉ thị số 09/1999/CT-UB-KT Quyết định số 1170/1999/QĐ-BYT Thông tư số 44/1999/TT-BTC Quyết định số 20/1999/QĐ-BCN Chỉ thị số 10/1999/CT-TTg Thông tư số 56/1999/TT-BTC Thông tư số 13/1999/TT-BTM Chỉ thị số 13/1999/CT-TTg Nghị định số 34/1999/NĐ-CP Chỉ thị số 2261/1999/CT-BTC Thông tư số 47/1999/TT-BTC Thông tư số 14/1999/TT-BLĐTBXH Thông tư số 17/1999/TT-BTM Quyết định số 133/1999/QĐ-TTG Quyết định số 132/1999/QĐ-TTg Quyết định số 31/1999/QĐ-BCN Quyết định số 32/1999/QĐ-BCN Quyết định số 30/1999/QĐ-BCN Quyết định số 33/1999/QĐ-BCN Thông tư số 66/1999/TT-BTC Quyết định số 137/1999/QĐ-TTg Quyết định số 138/1999/QĐ-TTg Quyết định số 136/1999/QĐ-TTg Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Thông tư số 02/1999/TT-BCN, Nghị định số 46/1999/NĐ-CP, Lệnh số 05/L-CTN, Thông tư số 14/1999/TT-BTM, Chỉ thị số 17/1999/CT-TTg, Nghị định số 48/1999/NĐ-CP, Quyết định số 363/1999/BKH-KCN, Thông tư số 04/1999/TT-BXD, Chỉ thị số 21/1999/CT-UB-TM, Quyết định số 359/1999/BKH-KCN, Nghị định số 56/1999/NĐ-CP, Quyết định số 49/1999/QĐ-BVHTT, Quyết định số 36/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 361/1999/BKH-KCN, Quyết định số 105/1999/QĐ-BNN-TCCB, Quyết định số 46/1999/QĐ-BCN, Chỉ thị số 20/1999/CT-TTg, Quyết định số 118/1999/QĐ-BNN-TCCB, Quyết định số 52/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 53/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 846/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 54/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 55/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN5, Quyết định số 59/1999/QĐ-BCN, Nghị định số 84/1999/NĐ-CP, Quyết định số 296/1999/QĐ-NHNN5, Nghị định số 87/1999/NĐ-CP, Quyết định số 106/1999/QĐ-BTC, Quyết định số 63/1999/QĐ-BCN, Thông tư liên tịch số 110/1999/TTLT-BTC-BTCCP, Quyết định số 133/1999/QĐ-BNN-TCCB, Thông tư số 115/1999/TT-BTC, Quyết định số 868/1999/QĐ-TTg, Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT-BTM-TCDL, Chỉ thị số 32/1999/CT-UB-VX, Quyết định số 34/1999/QĐ-BXD, Thông tư số 23/1999/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 127/1999/QĐ-BTC, Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT, Thông tư số 118/1999/TT-BTC, Quyết định số 72/1999/QĐ-BCN, Thông tư số 04/1999/TT-NHNN5, Quyết định số 76/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 221/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 105/1999/QĐ-UB, Quyết định số 77/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 1119/QĐ-TTg, Thông tư số 138/1999/TT-BTC, Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC, Quyết định số 81/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 158/1999/QĐ-BNN-TCCB, Quyết định số 82/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 79/1999/QĐ-BCN, Thông tư số 143/1999/TT-BTC, Quyết định số 159/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 37/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 31/1999/QĐ-BGD&ĐT, Thông tư số 79/1999/TT-BTC, Thông tư liên tịch số 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-BTC, Quyết định số 845/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 183/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 843/1999/QĐ-TTg, Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT-BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT, Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 206/1999/QĐ-TTg, Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT, Quyết định số 185/1999/QĐ-TTg, Chỉ thị số 01/2000/CT-UB-VX, Chỉ thị số 29/1999/CT-TTg, Quyết định số 02/2000/QĐ-UB-VX, Quyết định số 35/1999/QĐ-BCN, Thông tư liên tịch số 35/1999/TTLT-BGDĐT-BVHTT, Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg, Chỉ thị số 04/2000/CT-TTg, Quyết định số 03/2000/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 04/2000/QĐ-TTg, Thông tư số 07/2000/TT-BTC, Quyết định số 09/2000/QĐ-UB, Quyết định số 179/2000/QĐ-BLĐTBXH, Quyết định số 08/2000/QĐ-UB, Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH, Quyết định số 0513/2000/QĐ-BTM, Quyết định số 20/2000/QĐ-BCN, Quyết định số 14/2000/QĐ-BCN, Quyết định số 18/2000/QĐ-BCN, Quyết định số 06/2000/QĐ-BGDĐT, Hướng dẫn số 131/2000/QLLĐNN, Quyết định số 26/2000/QĐ-BCN, Thông tư số 07/2000/TT/BGDĐT, Quyết định số 25/2000/QĐ-BCN, Quyết định số 48/2000/QĐ-TTg, Quyết định 354/2000/QĐ-TTg, Chỉ thị số 17/2000/CT-BGD&ĐT, Quyết định số 42/2000/QĐ-UB, Chỉ thị số 15/2000/CT-BGD&ĐT, Quyết định số 494/QĐ-TTg, Quyết định số 30/2000/QĐ-BCN, Quyết định số 62/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 27/2000/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 39/2000/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 510/2000/QĐ-TTg, Quyết định 152/2000/QĐ-BTC, Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg, Nghị quyết số 10/2000/NQ-CP, Quyết định số 47/2000/QĐ-BGDĐT, Quyết định 116/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 43/2000/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 113/2000/TT-BTC, Quyết định số 178/2000/QĐ-BTC, Quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 315/2000/QĐ-NHNN1, Quyết định số 46/2000/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 111/2000/QĐ-BNN_TTCB, Quyết định số 45/2000/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg, Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP, Chỉ thị số 115/2000/CT-BNN-TCCB, Quyết định số 49/2000/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 74/2000/QĐ-BCN, Quyết định số 816/2000/QĐ-TWĐTN, Quyết định số 02/2001/QĐ-BCN, Quyết định số 06/2001/QĐ-BCN, Quyết định 15_2001_QĐ-TTg, Quyết định số 30/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 29/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 08/2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 11/2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 07/2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg, Chỉ thị số 08/2001/CT-TTg, Quyết định số 63/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 68/2001/QĐ-TTg, Nghị định số 27/2001/NĐ-CP, Quyết định số 17/2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 11/2001/QĐ-BGD&ĐT, Thông tư số 88/TT-ĐT, Quyết định số 16/2001/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 779-TTg, Quyết định số 113- TTg, Quyết định số 143-TTg, Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 24/2001/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 603-TTg, Quyết định số 405-TTg, Quyết định số 406-TTg, Quyết định số 708-TTg, Chỉ thị số 298-TTg, Thông tư số 05/GD-ĐT, Quyết định số 206-TTg, Quyết định số 159-BNV/QĐ, Quyết định số 1029-NN-TCCB/QĐ, Quyết định số 287/TTg, Chỉ thị số 13/2001/CT-TTg, Quyết định 1387/TC-QĐ, Chỉ thị số 02/CT-CNCL, Quyết định số 392/TTg, Thông tư số 34/2001/TT-BTC, Quyết định số 144-TTg, Quyết định số 564-TTg, Quyết định số 915-TTg, Quyết định số 479-TTg, Quyết định số 801-TTg, Quyết định số 874-TTg, Quyết định số 3458/QĐ-ĐT, Quyết định số 50-TTg, Thông tư số 22/GD-ĐT, Quyết định số 48-TTg, Quyết định số 1585/TC-QĐ, Thông tư liên tịch số 07/TT-LB, Thông tư số 1-GD/ĐT, Quyết định số 1028-NN-TCCB/QĐ, Quyết định số 478-TTg, Quyết định số 1114/LĐTBXH-QĐ, Thông tư số 272/1997/TTLB, Quyết định số 1953QĐ/TCCB, Quyết định số 376-TTg, Thông tư số 32-TC/TCT, Quyết định số 185-TTg, Nghị quyết số 10/1997/NQ-CP, Quyết định số 307/BKH-LĐVX-TH, Quyết định số 817/QĐ-TCCB, Thông tư số 06/1997/GD-ĐT, Quyết định số 517-TTg, Thông tư số 16/1997/TT-GDĐT, Quyết định số 560-TTg, Nghị quyết số 26/1997/NQ-CP, Thông tư số 18/LĐTBXH-TT, Thông tư liên tịch số 36/1997/TTLB-BTC-BGDDT, Quyết định số 1252-GDĐT, Quyết định số 518-TTg, Quyết định số 797/1997/QĐ-TTg, Nghị định số 32-CP, Chỉ thị số 29/CT-UB-NC, Quyết định số 2590-GDĐT, Quyết định số 761/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 277-TTg, Quyết định số 63/1997/TTg-TTCP, Thông tư số 13-GDĐT, Quyết định số 787/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 798/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 792-TTg, Quyết định số 790/1997/QĐ-TTg, Nghị quyết số 03/1997/NQ-QH10, Quyết định số 3480/1997/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 791/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 793/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 968-TTg, Quyết định số 1018/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 859/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 910/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 1042/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 3479/1997/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 402/1997/QĐ-NHNN1, Quyết định số 1069/1997/QĐ-TTg, Thông tư số 87/1997/TT-BTC, Quyết định số 4444/1997/QĐ-BGD&ĐT, Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg, Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 06/1998/QĐ/TTg, Quyết định số 09/QĐ-TTg, Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 34/1998/QĐ-TTg, Thông tư số 06/1998/TT-BGDĐT, Quyết định số 199/1998/UBTDTT-QĐ, Quyết định số 51/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 17/1998/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 339/1998/TT-BTP, Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 27/1998/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 26/1998/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 71/1998/QĐ-TTg, Chỉ thị số 29/1998/CT-BDG&ĐT, Quyết định số 98/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 11/1998/QĐ-UB, Quyết định số 20/5/1998, Quyết định số 97/1998/QĐ-TTg, Thông tư số 25/1998/TT-BGDĐT, Thông tư số 178/1998/TT-TCCP, Nghị định số 33/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 80/1998/TTLT/BTC-BGDĐT, Chỉ thị số 35/1998/CT-BGDĐT, Quyết định số 218/1998/QĐ-NHNN1, Chỉ Thị số 07/1998/CT-UB, Quyết định số 818/1998/QĐ-BTC, Quyết định số 219/1998/QĐ-NHNN1, Quyết định số 129/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 726/QĐ-TTg, Thông tư số 97/1998/TT-BTC, Quyết định số 119/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 124/1998/QĐ-TTg, Nghị định số 67/1998/NĐ-CP, Chỉ thị số 30/1998/CT-TTg, Quyết định số 128/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 125/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 191/1998/QĐ-TTg, Nghị định số 95/1998/NĐ-CP, Quyết định số 192/1998/QĐ-TTg, Quyết định 222/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT, Luật số 11/1998/QH10, Thông báo 199/1998/TB-VPCP, Quyết định số 207/1998/QĐ-TTg, Thông tư liên tịch số 158/1998/TTLT-BTC-BCA, Quyết định số 218/1998/QĐ-BNN/TCCB, Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-LĐTBXH-TCCP, Quyết định số 229/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 06/1999/QĐ-TTG, Quyết định số 08/1999/QĐ-TTG, Quyết định số 53/1999/QĐ-NHNN1, Quyết định số 21/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 47/1999/QĐ-TTg, Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, Quyết định số 07/1999/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 75/1999/QĐ-TTG, Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 31/1999/QĐ-TTg, Chỉ thị số 15/1999/CT-BGD&ĐT, Quyết định số 115/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 2380/QĐ-UB-QLDA, Quyết định số 44/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 19/1999/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 111/1999/QĐ-TCHQ, Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, Quyết định số 30/1999/QĐ-TTg, Thông tư số 21/1999/TT-BTC, Quyết định số 18/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 125/1999/QĐ-TTG, Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTB&XH, Quyết định số 48/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 578/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 127/1999/QĐ-TTG, Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg, Quyết định số 129/1999/QĐ-TTG, Quyết định số 25/1999/QĐ-BCN, Quyết định số 18-CP, Quyết định số 126/1999/QĐ-TTG, Quyết định số 46-CP, Quyết định số 588/1999/QĐ-LĐTBXH, Chỉ thị số 13/1999/CT-UB-VX, Thông tư liên tịch số 13/1999/TTLT-BGD&ĐT, Quyết định số 373-CP, Quyết định số 01/QĐ-UBNQTNCT, Quyết định số 126-CP, Chỉ thị số 184-TTg, Quyết định số 319-TTg, Quyết định số 124-CP, Chỉ thị số 22/CT-UB, Quyết định số 125-CP, Quyết định số 175-CT, Quyết định số 372-CP, Chỉ thị số 28/CT-UB, Quyết định 202-CP, Chỉ thị số 03/CT-UB, Quyết định số 65-HĐBT, Quyết định số 176-CT, Nghị định số 122-CP, Thông tư liên bộ số 9-TT/LB, Thông tư số 31-TT, Thông tư số 04-LĐ/TT, Quyết định số 47-TTg, Chỉ thị số 224-CT, Nghị quyết số 31-HĐBT, Quyết định số 25-HĐBT, Thông tư liên bộ số 8-TT/LB, Quyết định số 167-HĐBT, Quyết định số 332-CT, Chỉ thị số 121-HĐBT, Quyết định số 228-CT, Quyết định số 10-HĐBT, Chỉ thị số 283-CT, Quyết định số 147-HĐBT, Quyết định số 40-CT, Chỉ thị số 95-CT, Chỉ thị 53/CT-UB, Thông tư 166-BT, Thông tư số 30-BYT/TT, Quyết định số 163-CT, Nghị quyết số 73-HĐBT, Quyết định số 1765-QĐ, Nghị định 109-HĐBT, Thông tư số 561-CBKH, Chỉ thị số 315-CT, Nghị định số 129-HĐBT, Quyết định số 176/QĐ-UB, Quyết định số 81-HĐBT, Chỉ thị số 160-HĐBT, Nghị định số 136-HĐBT, Nghị quyết số 50-HĐBT, Quyết định số 39-CT, Chỉ thị số 254-CT, Quyết định số 142-CT, Quyết định số 194-DN-BD, Nghị định số 123-HĐBT, Nghị quyết số 246-HĐBT, Nghị định số 234-HĐBT, Quyết định số 333-CT, Quyết định số 110-HĐBT, Chỉ thị số 373-CT, Quyết định số 200/QĐ-UB, Quyết định số 216-QĐ, Quyết định số 215-QĐ, Thông tư số 7-TT18, Thông tư số 7-TT/TC, Thông tư liên ngành số 02-TT/LN, Quyết định số 16-QĐ, Quyết định 274/QĐ-UB, Quyết định số 219-QĐ, Thông tư số 8-TT/LB, Chỉ thị số 241-CT, Quyết định số 309-CT, Quyết định số 136-CT, thông tư liên bộ số 47-TT/LB, Quyết định số 23-HĐBT, Quyết định số 40-LĐTBXH/QĐ, Nghị định số 57-HĐBT, Chỉ thị số 43/CT-UB, Thông tư liên bộ số 9-LB/TT, Quyết định số 34-CT, Quyết định số 214-CT, Quyết định số 323-CT, Thông tư liên bộ số 16-TT/LB, Chỉ thị số 34/CT-UB, Nghị định số 93-HĐBT, Thông tư liên tịch số 30-LB/TT, Quyết định số 253-CT, Quyết định số 406-HĐBT, Quyết định số 270-CT, Thông tư liên tịch số 23/TT-LB, Nghị định số 418-HĐBT, Quyết định số 55-HĐBT

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Dạy học sinh THCS bảo vệ môi trường - 4 sao (17 lượt)