"Automatic Authorship Attribution"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuĐẹp.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Automatic Authorship Attribution

Quyết định số 307 QĐ VKSTC Quyết định số 767 QĐ TĐC Quyết định số 166 QĐ UBDT Thông tư liên tịch số 57 2008 TTLT BTC BCA Nghị định số 76 2008 NĐ CP Quyết định số 1549 QĐ UBND Quyết định số 47 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 48 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 49 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 95 2008 QĐ TTg Quyết định số 25 2008 QĐ BYT Quyết định số 877 QĐ TTg Quyết định số 914 QĐ CTN Nghị định số 78 2008 NĐ CP Quyết định số 1801 2008 QĐ BNG Quyết định số 60 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 57 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 56 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 51 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 58 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 54 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 208 QĐ UBDT Quyết định số 984 QĐ TTg Quyết định số 206 QĐ UBDT Thông tư số 13 2008 TT BLĐTBXH Quyết định số 1706 QĐ BTC Quyết định số 61 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định 28 2008 QĐ UBND Quyết định số 1056 QĐ BNV Quyết định số 26 2008 QĐ BCT Chỉ thị số 2373 CT BNN TCCB Quyết định số 5843 QĐ UBND Công điện số 5466 CĐ BYT Quyết định số 5842 QĐ UBND Quyết định số 5848 QĐ UBND Công điện số 65 CĐ BGTVT Báo cáo số 786 BC BYT Công điện số 5230 CĐ BYT Nghị định số 89 2008 NĐ CP Báo cáo số 799 BC BYT Quyết định số 28 2008 QĐ BYT Quyết định số 1664 2008 QĐ TTCP Báo cáo số 807 BC BYT Quyết định số 62 2008 QĐ BVHTTDL Kế hoạch liên ngành số 7575 KHLN BGDĐT BVHTTDL TUĐTN Quyết định số 64 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 1843 QĐ BTC Quyết định số 68 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 66 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 65 2008 QĐ BVHTTDL Thông báo số 228 TB VPCP Quyết định số 75 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 12693 2008 QĐ UBND Quyết định số 77 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 118 2008 QĐ TTg Thông tư số 78 2008 TT BVHTTDL Quyết định số 89 2008 QĐ BNN Quyết định số 80 2008 QĐ BVHTTDL Chỉ thị số 79 2008 CT BVHTTDL Quyết định số 1766 QĐ BTP Thông tư số 80 2008 TT BTC Công điện số 6709 CĐ BYT Công điện số 1627 CĐ TTg Thông báo số 37 TB UBDT Công điện số 6772 CĐ BYT Quyết định số 5354 QĐ BCT Quyết định số 250 QĐ TTg Quyết định số 1358 QĐ BCT Quyết định số 258 QĐ TTg Quyết định số 262 QĐ TTg Quyết định 02 2008 QĐ UBND Quyết định số 253 QĐ TTg Quyết định số 13 2008 QĐ BVHTTDL Quyết định số 274 QĐ TTg Thông tư liên tịch số 05 2008 TTLT BLĐTBXH BQP BTC Quyết định số 44 2008 QĐ BNN Chỉ thị số 02 2008 CT UBND Quyết định số 46 2008 QĐ BNN Quy chế số 136 QCPH HDDT UBDT Thông tư số 23 2008 TT BTC Quyết định số 289 QĐ TTg Quyết định số 282 QĐ TTg Quyết định số 287 QĐ TTg Quyết định số 285 QĐ TTg Quyết định số 284 QĐ TTg Quyết định số 286 QĐ TTg Thông báo số 72 TB VPCP Quyết định số 42 2008 QĐ TTg Quyết định số 257 QĐ BNV Quyết định số 301 QĐ TTg Quyết định số 291 QĐ TTg Quyết định số 04 2008 QĐ BTP Quyết định số 298 QĐ TTg Quyết định số 299 QĐ TTg Quyết định số 312 QĐ TTg Quyết định số 310 QĐ TTg Chỉ thị số 11 2008 CT TTg Kế hoạch số 25 KH UBND Thông tư liên tịch số 25 2008 TTLT BTC BVHTTDL Chỉ thị số 21 CT TW

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Quyết định số 318 QĐ TTg, Quyết định số 326 QĐ TTg, Quyết định số 330 QĐ TTg, Quyết định số 311 QĐ TTg, Quyết định số 331 QĐ TTg, Quyết định số 22 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 45 2008 QĐ TTg, Quyết định số 332 QĐ TTg, Quyết định số 324 QĐ TTg, Quyết định số 323 QĐ TTg, Quyết định số 322 QĐ TTg, Quyết định số 2033 QĐ BCT, Quyết định số 336 QĐ TTg, Quyết định số 342 QĐ TTg, Quyết định số 14 2008 QĐ BYT, Quyết định số 17 2008 QĐ BTTTT, Quyết định số 356 QĐ TTg, Quyết định số 353 QĐ TTg, Quyết định số 352 QĐ TTg, Quyết định số 344 QĐ TTg, Quyết định số 349 QĐ TTg, Thông báo số 08 TB UBND, Quyết định số 351 QĐ TTg, Quyết định số 345 QĐ TTg, Quyết định số 348 QĐ TTg, Quyết định số 363 QĐ TTg, Quyết định số 464 QĐ BNV, Quyết định số 371 QĐ TTg, Quyết định số 362 QĐ TTg, Quyết định số 374 QĐ TTg, Quyết định 379 QĐ UBND, Thông tư liên tịch số 52 2008 TTLT BNN BTC, Quyết định số 387 QĐ TTg, Quyết định số 385 QĐ TTg, Quyết định số 388 QĐ TTg, Quyết định số 383 QĐ TTg, Quyết định số 389 QĐ TTg, Quyết định số 386 QĐ TTg, Quyết định số 396 QĐ TTg, Thông tri số 33 TT MTTW, Quyết định số 392 QĐ TTg, Quyết định số 2393 QĐ BCT, Quyết định số 34 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 403 QĐ TTg, Quyết định số 33 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 397 QĐ TTg, Quyết định số 393 QĐ TTg, Nghị quyết số 05 2008 NQ HĐND, Quyết định số 35 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 409 QĐ TTg, Phương án số 324 PA TCTK XHMT, Quyết định số 410 QĐ TTg, Quyết định số 1794 QĐ UBND, Quyết định số 422 QĐ TTg, Quyết định số 51 2008 QĐ TTg, Quyết định số 425 QĐ TTg, Quyết định số 423 QĐ TTg, Quyết định số 419 QĐ TTg, Quyết định số 36 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 38 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 39 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 436 QĐ TTg, Quyết định số 434 QĐ TTg, Quyết định số 427 QĐ TTg, Quyết định số 435 QĐ TTg, Quyết định số 433 QĐ TTg, Quyết định số 2412 QĐ BGDĐT, Quyết định số 438 QĐ TTg, Quyết định số 452 QĐ TTg, Quyết định số 460 QĐ TTg, Quyết định số 455 QĐ TTg, Quyết định số 453 QĐ TTg, Quyết định số 451 QĐ TTg, Quyết định số 456 QĐ TTg, Quyết định số 450 QĐ TTg, Quyết định số 448 QĐ TTg, Quyết định số 449 QĐ TTg, Quyết định số 446 QĐ TTg, Quyết định số 447 QĐ TTg, Quyết định số 478 QĐ TTg, Quyết định số 466 QĐ TTg, Quyết định số 469 QĐ TTg, Quyết định số 480 QĐ TTg, Quyết định số 463 QĐ TTg, Quyết định số 484 QĐ TTg, Quyết định số 479 QĐ TTg, Quyết định số 468 QĐ TTg, Quyết định số 464 QĐ TTg, Quyết định số 483 QĐ TTg, Quyết định số 465 QĐ TTg, Quyết định số 482 QĐ TTg, Quyết định số 481 QĐ TTg, Chỉ thị số 16 CT UBND, Quyết định số 500 QĐ TTg, Quyết định số 03 2008 QĐ UBDT, Thông tư liên tịch số 03 2008 TTLT BCA BQP BNG BLĐTBXH, Quyết định số 2068 QĐ QLXNC, Quyết định số 530 QĐ TTg, Quyết định số 512 QĐ TTg, Quyết định số 527 QĐ TTg, Báo cáo số 118 BC UBTVQH12, Công điện số 695 CĐ TTg, Nghị định số 64 2008 NĐ CP, Quyết định số 555 QĐ TTg, Quyết định số 552 QĐ TTg, Quyết định số 1662 QĐ UBND, Quyết định số 556 QĐ TTg, Quyết định số 564 QĐ TTg, Quyết định số 567 QĐ TTg, Quyết định số 08 2008 QĐ BGTVT, Quyết định số 591 QĐ TTg, Quyết định số 31 2008 QĐ BTC, Quyết định số 608 QĐ TTg, Quyết định số 605 QĐ TTg, Quyết định số 604 QĐ TTg, Quyết định số 617 QĐ TTg, Quyết định số 626 QĐ TTg, Quyết định số 629 QĐ TTg, Quyết định số 610 QĐ TTg, Quyết định số 631 QĐ TTg, Quyết định số 633 QĐ TTg, Quyết định số 628 QĐ TTg, Thông báo số 151 TB BGDĐT, Quyết định số 69 2008 QĐ TTg, Quyết định số 1221 QĐ BTC, Quyết định số 641 QĐ TTg, Quyết định số 640 QĐ TTg, Quyết định số 2333 QĐ UBND, Nghị định số 68 2008 NĐ CP, Nghị định số 69 2008 NĐ CP, Chỉ thị số 39 CT UBND, Chỉ thị số 40 2007 CT UBND, Quyết định số 1927 QĐ TTg, Quyết định số 1731 QĐ TTg, Chỉ thị số 09 2007 CT UBND, Quyết định số 143 2007 QĐ UBND, Quyết định số 147 2007 QĐ UBND, Quyết định số 148 2007 QĐ UBND, Quyết định số 1716 QĐ TTg, Quyết định số 1674 2007 QĐ CTN, Nghị quyết số 129 2007 NQ HĐND, Quyết định số 09 2007 QĐ BTTTT, Chỉ thị số 05 2007 CT UBND, Quyết định số 197 2007 QĐ TTg, Quyết định số 2979 2007 QĐ UBND, Quyết định số 146 2007 QĐ UBND, Quyết định số 16 BVHTTDL, Quyết định số 16 2007 QĐ BVHTTDL, Thông tư số 163 2007 TT BTC, Quyết định số 1890 QĐ TTg, Quyết định số 16 2007 QĐ BCT, Quyết định số 1886 QĐ TTg, Quyết định số 1893 QĐ TTg, Quyết định số 1891 QĐ TTg, Quyết định số 1872 QĐ TTg, Quyết định số 1882 QĐ TTg, Quyết định số 1875 QĐ TTg, Quyết định số 1871 QĐ TTg, Quyết định số 02 2008 QĐ BQP, Quyết định số 12 QĐ UBND, Quyết định số 1884 QĐ TTg, Chỉ thị số 18 CT BNN VP, Quyết định số 05 QĐ TTg, Quyết định số 03 QĐ TTg, Chỉ thị số 01 2008 CT UBND, Quyết định số 16 QĐ TTg, Quyết định số 17 QĐ TTg, Chỉ thị số 02 2008 CT TTg, Quyết định số 22 QĐ TTg, Quyết định số 28 QĐ TTg, Quyết định số 34 QĐ TTg, Quyết định số 32 QĐ TTg, Quyết định số 37 QĐ TTg, Quyết định số 31 QĐ TTg, Nghị quyết số 02 2008 NQ CP, Quyết định số 36 QĐ TTg, Quyết định số 03 2008 QĐ BNN, Quyết định số 43 QĐ TTg, Quyết định số 42 QĐ TTg, Quyết định số 01 2008 QĐ UBDT, Nghị quyết số 03 2008 NQ CP, Quyết định số 49 QĐ TTg, Công điện số 58 CĐ TTg, Chỉ thị số 01 CT UBND, Quyết định số 67 QĐ TTg, Quyết định số 63 QĐ TTg, Nghị định số 04 2008 NĐ CP, Quyết định số 71 QĐ TTg, Quyết định số 66 QĐ TTg, Quyết định số 54 QĐ UBND HC, Quyết định số 11 2008 QĐ TTg, Quyết định số 74 QĐ TTg, Quyết định số 01 2008 QĐ BVHTTDL, Thông báo số 15 VP TH, Quyết định số 68 QĐ BKH, Thông báo số 05 TB UBND, Quyết định số 10 2008 QĐ TTg, Quyết định số 69 QĐ BKH, Quyết định số 86 QĐ BTP, Quyết định số 04 2008 QĐ BTC, Quyết định số 89 QĐ TTg, Quyết định số 91 QĐ TTg, Quyết định số 88 QĐ TTg, Quyết định số 90 QĐ TTg, Quyết định số 96 QĐ TTg, Quyết định số 97 QĐ TTg, Nghị định số 07 2008 NĐ CP, Quyết định số 114 QĐ TTg, Chỉ thị số 04 2008 CT TTg, Quyết định số 121 QĐ TTg, Quyết định số 118 QĐ TTg, Quyết định số 119 QĐ TTg, Quyết định số 122 QĐ TTg, Thông báo số 32 TB BGTVT, Quyết định số 125 QĐ TTg, Chỉ thị số 02 2008 CT BYT, Quyết định số 370 QĐ BNN VP, Quyết định số 124 QĐ TTg, Quyết định số 128 QĐ TTg, Quyết định số 134 QĐ TTg, Nghị định số 10 2008 NĐ CP, Thông tư liên tịch số 01 2008 TTLT BLĐTBXH BTC, Quyết định số 515 QĐ UBND, Thông báo số 36 TB BGTVT, Nghị định số 11 2008 NĐ CP, Nghị định số 12 2008 NĐ CP, Quyết định 449 QĐ LĐTBXH, Quyết định số 31 2008 QĐ BNN, Chỉ thị số 05 2008 CT TTg, Thông tư số 14 2008 TT BQP, Thông báo số 294 TB BTP, Quyết định số 03 2008 QĐ BCT, Nghị định số 13 2008 NĐ CP, Quyết định số 152 QĐ TTg, Quyết định số 156 QĐ TTg, Quyết định số 358 QĐ UBND, Quyết định số 150 QĐ TTg, Quyết định số 153 QĐ TTg, Quyết định số 158 QĐ TTg, Quyết định số 160 QĐ TTg, Thông báo số 54 TB BGTVT, Quyết định số 157 QĐ TTg, Quyết định số 26 2008 QĐ TTg, Quyết định số 25 2008 QĐ TTg, Quyết định số 174 QĐ TTg, Quyết định số 24 2008 QĐ TTg, Quyết định số 175 QĐ TTg, Quyết định số 177 QĐ TTg, Quyết định số 179 QĐ TTg, Quyết định số 182 QĐ TTg, Quyết định số 180 QĐ TTg, Quyết định số 10 2008 QĐ BTC, Công điện số 350 NHCS TD, Quyết định số 191 QĐ TTg, Quyết định số 06 2008 QĐ BGDĐT, Quyết định số 187 QĐ TTg, Quyết định số 27 2008 QĐ TTg, Quyết định số 186 QĐ TTg, Quyết định số 192 QĐ TTg, Quyết định số 190 QĐ TTg, Quyết định số 724 QĐ UBND, Quyết định số 200 QĐ TTg, Quyết định số 209 QĐ TTg, Quyết định số 217 QĐ TTg, Quyết định số 210 QĐ TTg, Quyết định số 02 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 212 QĐ TTg, Quyết định số 29 2008 QĐ TTg, Quyết định số 214 QĐ TTg, Quyết định số 09 2008 QĐ BVHTTDL, Chỉ thị số 08 2008 CT TTg, Quyết định số 237 QĐ TTg, Quyết định số 07 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 03 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 238 QĐ TTg, Quyết định số 232 QĐ TTg, Quyết định số 05 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 04 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 11 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 256 QĐ TTg, Quyết định số 10 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 254 QĐ TTg, Quyết định số 06 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 08 2008 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 1368 QĐ TTg, Chỉ thị số 01 2007 CT BNV, Quyết định số 1359 QĐ TTg, Quyết định số 43 2007 QĐ UBND, Quyết định số 158 2007 QĐ TTg, Nghị định số 149 2007 NĐ CP, Quyết định số 10 2007 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 1360 QĐ TTg, Quyết định số 1365 QĐ TTg, Quyết định số 1166 2007 QĐ CTN, Quyết định số 44 2007 QĐ UBND, Quyết định số 12 2007 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 11 2007 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 06 2007 QĐ UBDT, Nghị định số 156 2007 NĐ CP, Thông tri số 02 TTr TLĐ, Quyết định số 1415 QĐ TTg, Quyết định số 13 2007 QĐ BVHTTDL, Quyết định số 3179 2007 QĐ UBND, Quyết định số 2460 QĐ UBND, Quyết định số 14 2007 QĐ BVHTTDL, Chỉ thị số 23 2007 CT TTg, Thông báo số 214 TB VPCP, Chỉ thị số 22 2007 CT UBND, Thông báo số 513 TB BGTVT, Quyết định số 3559 QĐ BTC, Quyết định số 2098 QĐ UBND, Quyết định số 1529 QĐ TTg, Quyết định số 1571 QĐ TTg, Thông báo số 242 TB VPCP, Quyết định số 1554 QĐ TTg, Quyết định số 1556 QĐ TTg, Thông tư số 25 2007 TT BLĐTBXH, Quyết định số 1538 QĐ TTg, Quyết định số 1553 QĐ TTg, Thông tư liên tịch số 12 2007 TTLT BYT BTC, Quyết định số 1570 QĐ TTg, Quyết định số 1348 QĐ VPCP, Quyết định số 1578 QĐ TTg, Quyết định số 1565 QĐ TTg, Quyết định số 1576 QĐ TTg, Quyết định số 1577 QĐ TTg, Quyết định số 1580 QĐ TTg, Kế hoạch số 4951 KH VSTBPN, Quyết định số 1585 QĐ TTg, Quyết định số 1588 QĐ TTg, Luật số 02 2007 QH12, Quyết định số 1592 QĐ TTg, Quyết định số 1597 QĐ TTg, Quyết định số 1613 QĐ TTg, Quyết định số 40 2007 QĐ UBND, Quyết định số 1615 QĐ TTg, Quyết định số 1604 QĐ TTg, Quyết định 3048 QĐ UBND, Quyết định số 1598 QĐ TTg, Quyết định số 1623 QĐ TTg, Quyết định số 1612 QĐ TTg, Quyết định số 1809 QĐ UBND, Quyết định số 1641 QĐ TTg, Quyết định số 1631 QĐ TTg, Quyết định số 1637 QĐ TTg, Quyết định số 1639 QĐ TTg, Quyết định số 1646 QĐ TTg, Quyết định số 1642 QĐ TTg, Quyết định số 1644 QĐ TTg, Hướng dẫn số 12616 LS TC TĐKT, Thông tư số 179 2007 TT BQP, Thông tư liên tịch số 181 2007 TTLT BQP BTC, Lệnh số 16 2007 L CTN, Quyết định số 1645 QĐ TTg, Lệnh số 13 2007 L CTN, Lệnh số 12 2007 L CTN, Lệnh số 11 2007 L CTN, Quyết định số 1656 QĐ TTg, Nghị quyết số 109 2007 NQ HĐND, Nghị quyết số 15 2007 NQ HĐND, Quyết định số 134 2007 QĐ UBND, Quyết định số 1661 QĐ TTg, Quyết định số 1665 QĐ TTg, Quyết định số 1666 QĐ TTg, Quyết định số 1667 QĐ TTg, Quyết định số 1664 QĐ TTg, Quyết định số 1662 QĐ TTg, Quyết định số 44 2007 QĐ BYT, Quyết định số 10 2007 QĐ BTP, Hướng dẫn số 2173 HD TLĐ, Quyết định số 75 2007 QĐ UBND, Quyết định số 2573 2007 QĐ UBND, Quyết định số 1673 QĐ TTg, Thông báo số 562 TB BGTVT, Quyết định số 1676 QĐ TTg, Quyết định số 5564 QĐ UBND, Chương trình số 03 CTr UBND, Quyết định số 13 QĐ XĐGN, Thông báo số 38 TB UBND, Quyết định số 1692 QĐ TTg, Quyết định số 1695 QĐ TTg, Quyết định 71 2007 QĐ UBND, Quyết định số 3618 QĐ UBND, Quyết định số 1700 QĐ TTg, Nghị quyết số 08 2007 NQ HĐND, Quyết định số 44 2007 QĐ NHNN, Chỉ thị số 10 2007 CT UBND, Quyết định số 1705 QĐ TTg, Quyết định số 1709 QĐ TTg, Quyết định số 1479 QĐ VPCP, Quyết định số 1707 QĐ TTg, Chỉ thị số 19 CT TW, Quyết định số 10 2007 QĐ UBND, Quyết định số 1712 QĐ TTg, Quyết định số 1708 QĐ TTg, Quyết định số 20 2007 QĐ TTg, Quyết định số 1710 QĐ TTg, Quyết định số 19 2007 QĐ TTg, Quyết định số 02 2007 QĐ BVHTT, Thông tư số 04 2007 TT BVHTT

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Automatic Authorship Attribution - 4 sao (17 lượt)